Przetargi.pl
Dostawa pojemników do segregacji odpadów

Miasto Kwidzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 19
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 6464700, 6464777 , fax. 055 6464703
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kwidzyn
  ul. Warszawska 19 19
  82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie
  tel. 055 6464700, 6464777, fax. 055 6464703
  REGON: 00052354800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kwidzyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pojemników do segregacji odpadów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników do segregacji odpadów komunalnych o pojemności: 1. 360 l w tym: a) 104 sztuki w kolorze żółtym b) 104 sztuki w kolorze niebieskim 2. 240 l w tym: a) 69 sztuk w kolorze żółtym b) 69 sztuk w kolorze niebieskim c)69 sztuk w kolorze zielonym Charakterystyka pojemników o pojemności 360l i 240l. 1. Pojemniki będą wykonane z tworzywa sztucznego HDEP w technologii wtrysku ciśnieniowego. 2. Pojemniki wyposażone będą w pokrywę, korpusem z uchwytem, dwa koła o średnicy 200mm z polipropylenowymi felgami i oponami z litej gumy osadzonymi na osi. 3. Pojemniki będą posiadały atest PZH /atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny sporządzony przez Zakład Higieny Komunalnej, atest potwierdza, że oferowane produkty odpowiadają stawianym wymaganiom higienicznym/. 4. Pojemniki będą wyprodukowane zgodnie z normą EN 840 /Europejska Norma dotycząca ruchomych pojemników na odpady, definiuje wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracownika, wymagania eksploatacji, także wymagania dotyczące wymiarów i konstrukcji/. 5. Pojemniki będą posiadały certyfikat jakości RAL GZ 951/1. 6.Pojemniki w kolorze żółtym będą oznakowane naklejką z napisem PLASTIK. 7.Pojemniki w kolorze niebieskim będą oznakowane naklejką z napisem PAPIER. 8. Pojemniki w kolorze zielonym będą oznakowane naklejką z napisem SZKŁO. 9. Pojemniki zostaną dostarczone przez Sprzedawcę transportem Sprzedawcy na jego koszt, a wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające ze sprzedaży przechodzą na Kupującego z chwilą wydania przedmiotu sprzedaży. Cena musi uwzględnić transport /dostawę/ pojemników do miejscowości Gilwa Mała 8 (Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o.) oddalonej od miasta Kwidzyna o około 18 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 446136006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kwidzyn.pl zakładka: Zamówienia Publiczne gminy miejskiej Kwidzyn / Aktualne /Dost..
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną