Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Świętochłowicach.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-600 Świętochłowice, ul. Tunelowa 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. , fax. (032) 245 48 44
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
  ul. Tunelowa 2 2
  41-600 Świętochłowice, woj. śląskie, fax. (032) 245 48 44
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mzbm.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Świętochłowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Świętochłowicach. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi z zakresu ubezpieczenie majątku: a od ognia i innych zdarzeń losowych, b od kradzieży z włamaniem i rabunku, c od odpowiedzialności cywilnej, d szyby od rozbicia, e komunikacyjne OC, AC, NNW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzbm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach