Przetargi.pl
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na linii komunikacyjnej na terenie Gminy Sicienko w 2021

Gmina Sicienko ogłasza przetarg

 • Adres: 86-014 Sicienko, Mrotecka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 55 41 223, 0-52 58 70 755, , fax. 525 870 407
 • Data zamieszczenia: 2020-12-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sicienko
  Mrotecka 9
  86-014 Sicienko, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 55 41 223, 0-52 58 70 755, , fax. 525 870 407
  REGON: 54702300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sicienko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na linii komunikacyjnej na terenie Gminy Sicienko w 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na linii komunikacyjnej na terenie Gminy Sicienko w ilości 37386 wozokilometrów w 2021 roku. 2. Przedmiotowa usługa będzie świadczona w okresie od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r., we wszystkie dni, w tym w soboty, niedziele i święta. 3. Przewozy będą się odbywać na trasie: Dąbrówka Nowa I – Dąbrówka Nowa II – Dąbrówczyn – Sicienko – Wojnowo – Mochle – Mochle Las – Szczutki – Osówiec ul. Panorama Wsi – Osówiec ul. Makowa – Osówiec – Osówiec I – Osówiec Leśniczówka – Osówiec 72 NETTO – Osówiec Leśniczówka – Osówiec I – Osówiec sklep – Osówiec ul. Makowa – Osówiec ul. Panorama Wsi – Szczutki – Mochle Las – Mochle – Wojnowo – Sicienko – Dąbrówczyn – Dąbrówka Nowa II – Dąbrówka Nowa I. Długość jednej trasy wynosi 41000m. Przewiduje się 3 kursy dziennie od poniedziałku do piątku w dni robocze oraz 2 kursy dziennie w soboty, niedziele i święta – zgodnie z rozkładem jazdy, stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekroczyć 8 ton, a wiek autobusu podstawowego nie może przekraczać 15 lat. 4. Wymagana ilość taboru do realizacji zamówienia – 1 autobus z minimum 20 miejscami siedzącymi dla pasażerów z drzwiami automatycznymi, otwieranymi ze stanowiska prowadzącego pojazd oraz 1 autobus z minimum 20 miejscami siedzącymi dla pasażerów jako rezerwa taborowa. 5. Minimalny czas podstawienia autobusu zastępczego, jaki proponuje Wykonawca, nie może być krótszy niż 15 minut. Przy określaniu czasu podstawienia autobusu zastępczego należy uwzględnić czas, jaki będzie niezbędny do podstawienia autobusu do miejsca na trasie przebiegu linii gminnej najbardziej oddalonego od miejsca garażowania autobusu. 6. Autobusy przeznaczone do realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi polskich przepisów w sprawie dopuszczenia autobusu do ruchu, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.). 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub odstąpienia od realizacji umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 8. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności, związane z realizacją Zamówienia, wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób związanych z wykonaniem usługi, czyli np. pracowników - kierowców autobusów. 9. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy, o których mowa w ust. 8 będą na czas wykonywania przez nich prac, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). 10. W terminie 3 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia. W odniesieniu do pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynności należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: dla uznania, że wykonawca spełnia warunek kompetencji lub uprawnień Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem 2 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, oświadczenie wymagane jest dla kompletności dokumentów - druk oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach