Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia promocji Projektu pod nazwą: „Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkowosudeckim regionie gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7411541 w. 39, , fax. 757 411 541
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o.
  ul. Nadbrzeżna 5a
  58-420 Lubawka, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7411541 w. 39, , fax. 757 411 541
  REGON: 23044331100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sanikom.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia promocji Projektu pod nazwą: „Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkowosudeckim regionie gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla Projektu pod nazwą: Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkowosudeckim regionie gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu”. 2. Projekt realizowany jest w trzech lokalizacjach: 1) Lubawka (powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie), ul. Komunalna 3 - Modernizacja sortowni odpadów z selektywnej zbiórki; 2) Lubawka, ul. Zielona 30 - Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO); 3) Boguszów Gorce (powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie), ul. Brzozowa 1 - Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z punktem drugiego życia odpadu, organizacja demontażu odpadów wielkogabarytowych. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: − dostawę systemu audioprzewodnika wraz z pełną dokumentacją, jego montaż i uruchomienie oraz przeprowadzenie instruktażu / przeszkolenia pracowników Zamawiającego z jego działania i obsługi, − przeprowadzenie lekcji edukacyjnych dla uczniów szkół, wraz z zabawą w geocaching, − przygotowanie i zrealizowanie trzech odcinków filmu edukacyjnego, − wykonanie/dostarczenie materiałów promocyjnych (materiały, sprzęt, nośniki reklamowe), − opracowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych − publikacje w mediach regionalnych i ogólnopolskich, − przygotowanie i opracowanie graficzne strony internetowej poświęconej Projektowi, − organizację i przeprowadzenie Dnia Otwartego ZUO, − sesje zdjęciowe/filmowe na inwestycjach realizowanych w ramach Projektu. 4. Materiały promocyjne mają być: oryginalne, fabrycznie nowe, nie noszące znamion użytkowania, wolne od wad, spójne, wykonane zgodnie z opisem Zmawiającego, pełnowartościowe i muszą być oznakowane zgodnie z aktualnym Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020, zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie – dla Umów o dofinansowanie podpisanych do 31 grudnia 2017 r. Wszelkie działania promocyjne powinny opierać się na wytworzonych materiałach promocyjnych oraz muszą być z nimi spójne. 5. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w Części II specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10 000,00 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy) wg zasad określonych w pkt 11 Części I SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 8.2 Części I SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (...), polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1) W sytuacji określonej w pkt I, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 3 do Części I SIWZ. Zobowiązanie musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale. 2) Jeżeli wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich: a) braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) u.p.z.p. b) spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b u.p.z.p. zobowiązany jest zamieścić w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.2 Części I SIWZ informacje o tych podmiotach. 3) Jeżeli Wykonawca na etapie składania ofert wykaże samodzielne spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie może na etapie późniejszym (uzupełniania dokumentów) powołać się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego. II. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.1. ppkt 4) Części I SIWZ w zakresie wymaganym od Wykonawcy. III. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 u.p.z.p., przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór - Załącznik nr 6 do Części I SIWZ), o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 u.p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach