Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawa pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz

Gmina Pisz ogłasza przetarg

 • Adres: 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 424 12 10 , fax. 874 235 429
 • Data zamieszczenia: 2021-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pisz
  ul. Gustawa Gizewiusza 5
  12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 424 12 10 , fax. 874 235 429
  REGON: 52650600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pisz.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawa pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawa pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania. A. Zadanie nr 1 – teren miasta Pisz: 1) Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 1 jest świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawa pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej kategoria nie niższa niż: C50/30) na terenie miasta Pisz. 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) profilowanie dróg położonych na terenie miasta Pisz o długości 26 km o średniej szerokości 6,0 m wraz z ich zagęszczeniem, b) dostawę pospółki 0-31,5 mm w ilości 500 ton i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (procentowa zawartość ziaren o powierzchni i łamanej kategoria nie niższa niż: C50/30) w ilości 600 ton, c) przeprowadzenie 3 analiz sitowych pospółki 0-31,5 mm oraz 3 analiz sitowych mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm. 3) Zamawiający przewiduje prawo opcji: a) z 26 km dróg do profilowania zleci bezwarunkowo 50%, a pozostałe 50% w zależności od potrzeb; b) z 500 ton pospółki zleci bezwarunkowo 50%, a pozostałe 50% w zależności od potrzeb; c) z 600 ton mieszanki kruszywa łamanego zleci bezwarunkowo 50%, a pozostałe 50% w zależności od potrzeb. 4) Profilowanie dróg na terenie miasta Pisz wraz z ich zagęszczeniem polega na poprawieniu poprzecznego przekroju drogi i wyrównaniu jej nierówności w celu lepszego odwodnienia drogi. 5) Szczegółowy zakres prac w zadaniu nr 1 został ujęty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. B. Zadanie nr 2 – teren gminy Pisz (poza obszarem miasta Pisz): 1) Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2 jest świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawa pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej kategoria nie niższa niż: C50/30) na terenie gminy Pisz (poza obszarem miasta Pisz). 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) profilowanie dróg położonych na terenie gminy Pisz (poza obszarem miasta Pisz) o długości 180 km o średniej szerokości 5,0 m wraz z ich zagęszczeniem, b) dostawę pospółki 0-31,5 mm w ilości 2000 ton i mieszanki kruszywa łamanego 0-31 mm (procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej kategoria nie niższa niż: C50/30) w ilości 2500 ton; c) przeprowadzenie 6 analiz sitowych pospółki oraz przeprowadzenie 6 analiz sitowych mieszanki kruszywa łamanego. 3) Zamawiający przewiduje prawo opcji: a) z 180 km dróg do profilowania zleci bezwarunkowo 50%, a pozostałe 50% w zależności od potrzeb; b) z 2000 ton pospółki zleci bezwarunkowo dostawę 50%, a pozostałe 50% w zależności od potrzeb; c) z 2500 ton mieszanki kruszywa łamanego zleci bezwarunkowo dostawę 50% a pozostałe 50% w zależności od potrzeb. 4) Profilowanie dróg na terenie gminy Pisz (poza obszarem miasta Pisz) wraz z ich zagęszczeniem polega na poprawieniu poprzecznego przekroju drogi i wyrównaniu jej nierówności w celu lepszego odwodnienia drogi. 5) Szczegółowy zakres prac w zadaniu nr 2 został ujęty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach