Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji dźwigów osobowych i towarowych, wciągników, platform pionowych i poziomych dla osób niepełnosprawnych w budynkach dydaktycznych, domach studenckich i w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym UP w Lublinie.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 4456603, 4456073 , fax. 081 4456730
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  ul. Akademicka 13 13
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 4456603, 4456073, fax. 081 4456730
  REGON: 00000189600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.lublin.pl/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji dźwigów osobowych i towarowych, wciągników, platform pionowych i poziomych dla osób niepełnosprawnych w budynkach dydaktycznych, domach studenckich i w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym UP w Lublinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji dźwigów osobowych i towarowych, wciągników, platform pionowych i poziomych dla osób niepełnosprawnych w budynkach dydaktycznych, domach studenckich i w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym UP w Lublinie w zakresie opisanym w § 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. oraz zgodnie z instrukcją konserwacji i obsługi elektrycznych dźwigów pionowych i poziomych wydanych przez producenta, dokumentacją Techniczno-ruchową i wytyczne producenta platform dla osób niepełnosprawnych i przepisami Dozoru Technicznego DT-DE-88.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 505314000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://up.lublin.pl/szp/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach