Przetargi.pl
UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA PARKU MIEJSKIEGO I INNYCH TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ MIASTA ŁUKÓW

Miasto Łuków ogłasza przetarg

 • Adres: 21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 17
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łuków
  ul. Piłsudskiego 17 17
  21-400 Łuków, woj. lubelskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukow.pl/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA PARKU MIEJSKIEGO I INNYCH TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ MIASTA ŁUKÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Plac Wolności i Solidarności - pow. ok. 1980 m2, na placu znajdują się donice wiszące zlokalizowane na słupach oświetleniowych - 5 szt. (przewidywana ilość sadzenia kwiatów około 10 szt. kwiatów w jedną donicę), donice betonowe - 6 szt. (przewidywana ilość sadzenia kwiatów około 15 szt. w jedną donicę), klomby - 5 szt. (przewidywana ilość sadzenia kwiatów około 50 szt. w jedną donicę), donice wielopoziomowe - 5 szt. (przewidywana ilość sadzenia kwiatów około 50 - 60 szt. w jedną donicę), planuje się prowadzenie bieżącej pielęgnacji polegającej na uzupełnieniu korą wokół drzew. Plac przy Fontannie - pow. ok. 2940 m2, donice wiszące zlokalizowane na słupach oświetleniowych - 6 szt. (przewidywana ilość wykonania nasadzeń kwiatów około 10 szt. w jedną donicę), donice wielopoziomowe - 2 szt. usytuowane przed budynkiem Urzędu Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 (przewidywana ilość kwiatów około 50- 60 szt. w donicy), prowadzenie bieżącej pielęgnacji krzewów na powierzchni około 100 m2, uzupełniania korą, bieżąca pielęgnacja. Tereny przy Pomniku Papieża Jana Pawła II - tereny zielone trawiaste o pow. około 1200 m2, obsadzone krzewami - nie przewiduje się dosadzania krzewów, tylko bieżąca pielęgnacja ewent. pojedyncze dosadzenia. Teren Parku Miejskiego - powierzchni 38916 m2. Tereny zielone w postaci trawników , różaneczników, klombów roślin niskopiennych oraz placów zabaw. Teren korony wału ziemnego zbiornika wodnego Zimna Woda - teren trawiasty o powierzchni ok. 8800 m?. Szerokość wału objęta pielęgnacją w postaci koszenia trawy i wyrównywania nawierzchni o szerokości nie mniej niż 4,5 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukow.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach