Przetargi.pl
Nasadzenia zieleni na terenie miasta Lublin

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 4663000 , fax. 81 4663001
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4663000, fax. 81 4663001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lublin.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nasadzenia zieleni na terenie miasta Lublin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1.zakup, dostawę i nasadzenie 7 szt. drzew (sadzonki drzew pojemnikowane I klasy o obwodzie pnia min. 16 cm na wysokości 1m), 3 866 szt krzewów (sadzonki krzewów ozdobnych pojemnikowane I klasy), 796 szt. traw ozdobnych (pojemnikowane I klasy), wysypanie mis drzew i rabat 5 cm warstwą kory - 75 m? oraz we wskazanych miejscach położenie 105 mb obrzeża rabatowego plastikowego wys. 45 mm w kolorze czarnym, mocowanego plastikowymi gwoździami oraz wyłożenie 1 253 m2 maty wykonanej z agrowłókniny w tym:. a) przy Szkole Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego 20 szt. krzewów w tym: - Thuja occidentalis Szmaragd wys. 1,20 m- 7 szt., - Thuja occidentalis Yellow Ribbon wys. 1,20 m - 13 szt. b) ul. Lubomelska 392 szt. krzewów - Rosa Marathon - (Róża) - 4 szt/m? oraz położenie 105 mb obrzeża trawnikowego plastikowego w kolorze czarnym o wys. 45mm, mocowanego kotwami plastikowymi - wyłożenie rabat matą - 98 m? c) ul. Szeligowskiego (płd) - 819 szt. krzewów i 296szt. trawy ozdobnej w tym: krzewy: - Cornus alba Ivory Halo (Dereń biały) - 2 szt/m? - 304 szt., - Pinus mugo Gnom (Kosodrzewina) - 3 szt/m? - 333 szt., - Berberis thunbergii Rose Glow/Harlequin (Berberys Thunberga)- 2 szt/m? - 182 szt., trawa ozdobna: Calamagrostis x acutiflora Overdam (Trzcinnik ostrokwiatowy)-4 szt/m?-296szt oraz wyłożenie rabat matą - 428 m? d) ul. Smorawińskiego (zach) 1 325 szt. krzewów i 500szt. trawy ozdobnej w tym: krzewy: - Cornus alba Ivory Halo (Dereń biały) - 2 szt/m? - 482 szt., - Pinus mugo Gnom (Kosodrzewina) - 3 szt/m? - 573 szt., Berberis thunbergii Rose Glow/Harlequin (Berberys Thunberga)- 2 szt/m? - 270 szt., trawa ozdobna: - Calamagrostis x acutiflora Overdam (Trzcinnik ostrokwiatowy)- 4szt/m? - 500szt., oraz - wyłożenie rabat matą - 727 m? e) ul. Głuska/ ul. Handlowa 7 szt. drzew, 430 szt. krzewów w tym: drzewa: - Sorbus aucuparia Fastigiata (Jarząb pospolity) - 7 szt. krzewy: Spirea betulifolia Tor (Tawuła brzozolistna) - sadzone w dwurzędzie 3szt/m?-430szt oraz - wyłożenie rabat matą 143 m? f) przy Zespole Szkół nr 12 ul. Świerkowa 70 szt krzewów - thuja occidentalis Brabant - wys. 2,50 m w części nadziemnej, sadzonych w odstępach co 1,0m . g) ul. Granitowa (pętla autobusowa) - 3szt/m? / 810 szt krzewów - Syringa Meyeri Palibin Lilak Meyera 1.2. W ramach realizacji przedmiotu umowy, do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) wyznaczenie miejsc sadzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym, 2) na 2 dni przed dokonaniem nasadzeń przedstawić do akceptacji przeznaczone do nasadzeń rośliny Biuru Miejskiego Architekta Zieleni przy ul. Zana 38 w Lublinie, 3) materiał niezaakceptowany przez Zamawiającego jako niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia ma zostać wymieniony przez Wykonawcę na własny koszt, 4) przygotowanie terenu pod nasadzenia - zdjęcie darniny w miejscach wykonania nasadzeń na terenach zadarnionych (dla rabat na całej powierzchni) lub usunięcie chwastów na terenach niezagospodarowanych wraz z korzeniami oraz wywiezienie zanieczyszczeń, 5) wykopanie dołów o wymiarach powiększonych o 50 % w stosunku do bryły korzeniowej, 6) zaprawienie dołów w pełnej objętości ziemią żyzną z zastosowaniem hydrożlelu, 7) posadzenie roślin, podlanie, opalikowanie drzew, 8) uformowanie tzw. misy o średnicy nie mniejszej niż 80 cm w przypadku sadzenia indywidualnego drzew, 9) wyściółkowanie korą mieloną drzew iglastych warstwą minimum 5 cm mis lub rabaty, 10) rozplantowanie lub wywiezienie i zagospodarowanie nadmiaru ziemi we własnym zakresie (wraz z poniesieniem opłat z tym związanych), 11) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji wszelkich odpadów powstałych w wyniku wykonywania prac zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) z zastrzeżeniem, że wytworzone odpady z miejsc ich powstawania usuwane będą na bieżąco, 12) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach