Przetargi.pl
A. Opracowanie Studium-Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego budowy obwodnicy Miasta Hrubieszów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa. B. Opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem. dla zadania p.n. Budowa obwodnicy Miasta Hrubieszów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa.

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 20-207 Lublin, ul. Turystyczna 7A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7495300 , fax. 081 7495341
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Turystyczna 7A 7A
  20-207 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7495300, fax. 081 7495341
  REGON: 00016771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  A. Opracowanie Studium-Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego budowy obwodnicy Miasta Hrubieszów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa. B. Opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem. dla zadania p.n. Budowa obwodnicy Miasta Hrubieszów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest :A. Opracowanie Studium - Techniczno-Ekonomiczno -Środowiskowego budowy obwodnicy Miasta Hrubieszów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa. B. Opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem. dla zadania p.n. Budowa obwodnicy Miasta Hrubieszów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa. 1. Cel i podstawa opracowania Podstawowym celem zamówienia jest: A.Opracowanie Studium - Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego budowy obwodnicy Miasta Hrubieszów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa. B.Opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem. 2.Skład Dokumentacji W ramach zleconej dokumentacji projektowej, należy opracować następujące elementy: 2.1.Część ogólna 2.2.Część środowiskowa 2.3.Dokumentacja techniczna 2.4.Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska 2.5.Część ekonomiczno - finansowa 3.Zakres opracowania 3.1. Część ogólna w 5 egzemplarzach składająca się z: A.Części opisowej zawierającej: -Przedmiot opracowania -Podstawa opracowania -Lokalizację inwestycji -Ogólną charakterystykę każdego z proponowanych wariantów B.Części rysunkowej zawierającej: 1.Plan orientacyjny w skali 1:25000 przedstawiający minimum 5 proponowanych wariantów przebiegu planowanej obwodnicy i jej powiązania z istniejącą siecią drogową. 2.Plan sytuacyjny w skali 1:1000, sporządzony na ortofotomapie odzwierciedlającej aktualne zagospodarowanie terenu, oddzielnie dla każdego z proponowanych wariantów, przedstawiający: -przebieg planowanej obwodnicy wraz z liniami rozgraniczającymi teren inwestycji dla drogi klasy G zgodnie z [1.2]; -powiązanie proponowanego wariantu z istniejącą siecią drogową z podaniem numeru i kategorii dróg oraz kierunku ich przebiegu; -obiekty objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie zabytków, w tym stanowiska archeologiczne; -formy ochrony przyrody objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, w tym obszary Natura 2000; -obszary przedstawiające rodzaje terenów podlegających ochronie przed hałasem, wyznaczone w oparciu o obowiązujące dokumenty planistyczne, w przypadku braku dokumentów planistycznych, rodzaje terenów podlegających ochronie akustycznej należy określić na podstawie informacji uzyskanej od właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta; -lokalizację istniejących ujęć wód podziemnych z zaznaczeniem stref ich ochrony. UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i omówić na Radzie Technicznej, zorganizowanej na jego wniosek, zaproponowane warianty przebiegu planowanej obwodnicy m. Hrubieszów w celu wyboru przez Zamawiającego 3 wariantów do dalszego opracowania. 3.2.Część środowiskowa: 1)Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Przedmiotowa inwestycja na podstawie: -art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), -§ 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rad Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym należy: -przygotować i złożyć do właściwego organu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami, wymienionymi w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), tj.: a)kartę informacyjną przedsięwzięcia w zakresie zgodnym z art. 3 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, b poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, c)wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; -uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku nałożenia przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy opracować raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z zakresem określonym w: -art. 66 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227z późn. zm.), -postanowieniu nakładającym obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określającym zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2)Materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a)Karta informacyjna przedsięwzięcia (5 egz. w wersji papierowej + 2 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD, pliki edytowalne i .pdf), b)poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (1 egz. w wersji papierowej dla każdego wariantu lokalizacyjnego przedsięwzięcia, wymienionego we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), c)wypis z rejestru gruntów (1 egz. w wersji papierowej dla każdego wariantu lokalizacyjnego przedsięwzięcia, wymienionego we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), d)Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jeżeli będzie wymagany (5 egz. w wersji papierowej + 2 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD, pliki edytowalne i .pdf). 3.3.Dokumentacja techniczna opracowana w 5 egzemplarzach oddzielnie dla każdego z trzech wybranych przez Zamawiającego z zaproponowanych w części ogólnej wariantów, składająca się z: A.Części opisowej zawierającej: a)podstawę opracowania projektu, b)przedmiot i zakres opracowania, c)rodzaje projektowanych robót (budowa, rozbudowa,....itp.) zgodnie z Prawem budowlanym, d)parametry techniczne projektowanej drogi: -prędkość projektowa, dopuszczalne obciążenie na oś, -szerokość pasów ruchu projektowanej konstrukcji nawierzchni, -warunki gruntowe i warunki wodne. e)rozwiązania projektowe drogi i przepustów, f)konstrukcję nawierzchni, g)sposób odwodnienia h)prognozy potoków ruchu oraz ich struktury, i)kolejność robót j)przyjęte szerokości jezdni, k)opis robót ziemnych, l)opis technologiczny robót, m)urządzenia bezpieczeństwa ruchu, n)roboty branżowe (rozwiązania kolizji z uzbrojeniem inżynieryjnym, drzewostanem), o)wykupy i rozbiórki, p)urządzenia ochrony środowiska, q)obiekty zabytkowe, r) zajęcia terenu, s)dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko, B.Części rysunkowej zawierającej: 1.Plan orientacyjny w skali 1:25000 lub 1:10000 z: -naniesionym początkiem i końcem przebiegu projektowanego odcinka drogi, -podaną lokalizacją projektowanej drogi w kolorze czerwonym oraz siecią innych dróg (oznaczonych innymi kolorami) wraz z podaniem numeracji dróg, 2.Plan sytuacyjny w skali 1:1000, sporządzony na aktualnej mapie zasadniczej z: -naniesionymi na kolorowo projektowanymi granicami pasa drogowego, -lokalizacją punktów głównych trasy z podaniem ich współrzędnych geodezyjnych, -istniejącymi i projektowanymi obiektami i urządzeniami w drodze, jak również drogami poprzecznymi na długości około 20m od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej, -pikietażem uwzględniającym punkty charakterystyczne, -projektowanymi elementami drogi jak: jezdnię, drogi serwisowe, zjazdy, pasy zieleni itp., -osią drogi wraz z parametrami łuków i krzywych przejściowych, rzędnych wysokościowych osi drogi wraz z parametrami łuków i krzywych przejściowych, rzędnych wysokościowych osi w punktach charakterystycznych (np. załamań niwelety), 3.Profil podłużny w skali nie mniejszej niż 1:100/1:1000 sporządzony wzdłuż osi projektowanej jezdni wg niwelacji państwowej z naniesieniem: -rzędnych projektowanych, -spadków i wzniesień projektowanej niwelety jezdni z podaniem łuków poziomych i pionowych, -niwelety urządzeń odwadniających wraz z rzędnymi, umocnienia rowów i skarp, -lokalizacji najniższego punktu jezdni profilu podłużnego w przekrojach ulicznych na łukach poziomych, na których zastosowano przechyłkę jeśli jednocześnie występuje łuk pionowy wklęsły, -rzędnych istniejących, -pikiety charakterystycznych punktów drogi jak: początek, koniec, środek łuków poziomych i pionowych, wpustów, zjazdów, skrzyżowań, zatok autobusowych itp., -długości prostych i łuków, -hektometrów, -położenia obiektów inżynierskich, -rzędnych w punktach charakterystycznych osi zjazdów. 4.Przekroje normalne drogi w obrębie pasa drogowego w skali 1:50 z podaniem: -zarysu projektowanej nawierzchni jezdni, krawężników, chodników i zieleńców, granica pasa drogowego, -przyjętych spadków poprzecznych, -lokalizacją istniejącej i przebudowywanej sieci przewodów podziemnych i urządzeń, -rodzajem i grubością poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni wraz z długością (kilometraż) występowania danego przekroju normalnego, 3.4.Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska Do Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej w 4 egz. dla trzech wybranych przez Zamawiającego wariantów w niezbędnym zakresie, dla potrzeb projektowanej drogi i obiektów budowlanych/inżynierskich. 3.5.Część ekonomiczno-finansowa opracowana w 3 egz. oddzielnie dla trzech wybranych wariantów zawierająca: 3.5.1Opis (w tym metody wyceny, poziom cen). 3.5.2Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) powinno zawierać wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego, a w szczególności koszty: prac projektowych, przejęcia i przygotowania terenu, nadzoru i obsługi inwestorskiej, robót budowlano-montażowych w rozbiciu na podstawowe asortymenty i rezerwy na roboty i koszty nieprzewidziane. 3.5.2.1W ramach ZZK należy sporządzić orientacyjny szacunek kosztów nabycia niezbędnych nieruchomości. W zależności od występowania szacunek ten powinien zawierać zestawienia ilościowe i kosztowe dla poszczególnych wycenianych obiektów w następujących grupach kosztów: 1)budynki i budowle; 2) grunty; 3)składniki roślinne; 4)związane z zagospodarowaniem stref ograniczonego użytkowania; 5)związane z czasowymi zajęciami terenu. 3.5.2.2ZZK zawiera także osobne koszty poszczególnych obiektów i grup obiektów z wyodrębnieniem branż. 3.5.2.3ZZK należy wykonać w formie tabelarycznej z podaniem: lp., nazwy grupy zagregowanych elementów rozliczeniowych, jednostki, ilości jednostek, ceny za grupę elementów rozliczeniowych. 3.5.3 Analiza ekonomiczno-finansowa. Analiza ekonomiczno-finansowa wariantów przebiegu planowanej obwodnicy m. Hrubieszów powinna być dokonana dobraną metodą oceny umożliwiającą analizę wariantów w oparciu o możliwie największa liczbę kryteriów oceny. Analiza wielokryterialna powinna być wykonana poprzez ocenę każdego rozpatrywanego wariantu, zawierającego wszystkie obiekty budowlane wchodzące w jego skład (w tym: obiekty drogowe, inżynierskie, inne obiekty, urządzenia infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą, wyposażenie techniczne, itd..) i zaproponowanie wyboru wariantu wynikowego z uwzględnieniem wszystkich istotnych kryteriów wyboru (w tym: koszty zadania inwestycyjnego, koszty utrzymania, koszty użytkowników, warunki środowiska, możliwość dysponowania terenem, bezpieczeństwo ruchu). Analiza wielokryterialna powinna zawierać m.in.: 1)ogólny opis wariantów, których dotyczy analiza; 2)metody oceny (krótka charakterystyka przyjętych metod oceny wraz z podaniem ewentualnych źródeł uzyskania pełnych wersji); 3)kryteria oceny wariantów (wykaz przyjętych kryteriów wraz z omówieniem zasad doboru, przyjętych wag i powodów ominięcia innych kryteriów); 4)zestawienie końcowych wyników analizy dla każdego z założonych kryteriów i dla każdego wariantu. Wartość zamówienia: 340 130,34 zł netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 4.000,00 zł, słownie złotych: cztery tysiące 00/100. 2.Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1)Pieniądzu; 2)Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)Gwarancjach bankowych; 4)Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z późń. zm.) 3.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie w Kredyt Banku S.A. O/Lublin nr 89 1500 1520 1215 2004 1596 0000. 4.W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. UWAGA: 1.Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2002 Nr 72 poz. 665 j. t.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2.Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach