Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie administrowania budżetem Programów - Open POLAND i Północ-Południe

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 00560 Warszawa, ul. Mokotowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224 476 100 , fax. 224 476 152
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Adama Mickiewicza
  ul. Mokotowska 25
  00560 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 476 100, fax. 224 476 152
  REGON: 14047007100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie administrowania budżetem Programów - Open POLAND i Północ-Południe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie administrowania budżetem Programów - Open POLAND i Północ-Południe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Administrowanie budżetem Programów – OPEN POLAND i Północ-Południe w porozumieniu z Menedżerami Programów, tj.: a. nadzór nad dokumentacją, przygotowywanie raportów i rozliczeń Programów; b. nadzór nad budżetem poszczególnych projektów we współpracy z Realizatorami Ekspertami; c. weryfikowanie kosztorysów poszczególnych projektów; d. monitorowanie rozliczeń finansowych poszczególnych projektów; e. monitorowanie rozliczeń umów i zgodności wydatków z UPZP; f. nadzór nad obiegiem umów i dokumentów; g. administrowanie umów zlecenia i umów o dzieło podpisywanych w ramach Programów – OPEN POLAND i Północ-Południe; h. nadzór nad rozliczeniami delegacji i zaproszeń pokrywanych z kosztów Programów –OPEN POLAND i Północ-Południe; 2. Prowadzenie wymaganej dokumentacji działań związanych z realizacją zadań w ramach Programów - OPEN POLAND i Północ-Południe; 3. Kontrola i aktualizacja wydatków we współpracy z innymi wydziałami IAM; 4. Przygotowywanie sprawozdań finansowych z realizacji Programów – OPEN POLAND i Północ-Południe w uzgodnieniu z Menedżerami Programów; 5. Koordynacja realizacji i rozliczania umów, przetargów itp. we współpracy z innymi wydziałami IAM; 6. Pomoc logistyczna i produkcyjna przy produkcji poszczególnych projektów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach