Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowościach Grabniak i Godzisz.

Gmina Sobolew ogłasza przetarg

 • Adres: 08460 Sobolew, Rynek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 825 023 , fax. 256 832 736
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sobolew
  Rynek 1
  08460 Sobolew, woj. mazowieckie
  tel. 256 825 023, fax. 256 832 736
  REGON: 71158235100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sobolew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowościach Grabniak i Godzisz.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowościach Grabniak i Godzisz. Zakres prac obejmuje: -Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, podbudowę z kruszywa łamanego, rowy, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót (załącznik nr 8 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233121-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną