Przetargi.pl
Remont elewacji ścian: frontowej i balkonowej budynku (ocieplenie ściany podłużnej i piwnicznej, wymiana stolarki okiennej powierzchni wspólnych) wraz z pracami towarzyszącymi przy ul. Wiatracznej 3

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "RAZEM" ogłasza przetarg

 • Adres: 26-680 Wierzbica, Wiatraczna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486182116
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "RAZEM"
  Wiatraczna 9/24
  26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie
  tel. 486182116
  REGON: 001019740
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji ścian: frontowej i balkonowej budynku (ocieplenie ściany podłużnej i piwnicznej, wymiana stolarki okiennej powierzchni wspólnych) wraz z pracami towarzyszącymi przy ul. Wiatracznej 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie realizowane będzie za środki własne Zamawiającego, dlatego nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Przedmiot zamówienia: 1. Remont elewacji ścian: frontowej i balkonowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 w Wierzbicy przy ul. Wiatracznej Zamówienie obejmuje w szczególności: 1.1 Demontaż płyt azbestowych ściennych Roboty demontażowe, transportowe i składowanie azbestu należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a w szczególności: a) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). b) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). c) Ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.). d) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005r. Nr 216, poz.1824). e) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649). f) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz.1673). g) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz.31). h) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.). i) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz .U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).) 1.2 Montaż płyt OSB w miejscach zdemontowanych płyt azbestowych ściennych pomiędzy filarami okiennymi. 1.3 Wykonanie wzmocnienia płyt trójwarstwowych kotwą K2 zgodnie z wytycznymi instrukcji ITB Nr 374/2002. 1.4 Docieplenie ściany budynku metodą lekko mokrą według Systemu Technitynk. 1.5 Wymianę istniejących obróbek blacharskich. 1.6 Wymianę starych okien zewnętrznych w piwnicach na nowe o współczynniku nie większym niż U = 1,4 W/(m 2 K) 1.7 Remont balkonów. 1.8 Wykonanie opaski wokół budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł(słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert: w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: , nr rachunku: 76 9132 0001 0118 5996 2000 0010 najpóźniej do dnia 28.05.2018r
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamówienie realizowane będzie ze środków własnych Zamawiającego, dlatego nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Składana Oferta musi zawierać: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: - dowód wniesienia wadium; - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów (opisanych w pkt III ppkt 1.1.4 SIWZ), że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone sporządzony wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ; - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wydane przez właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania wytwórcy odpadów (Wykonawcy) Starostę Powiatu- w formie decyzji; Wykaz dokumentów składanych do oferty został określony w punkcie IV.A SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach