Przetargi.pl
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Torzym w roku szkolnym 2020/2021

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. (068)3413012 , fax. (068)3413181
 • Data zamieszczenia: 2020-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Wojska Polskiego 32
  66-235 Torzym, woj. lubuskie
  tel. (068)3413012, fax. (068)3413181
  REGON: 54688000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.torzym.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Torzym w roku szkolnym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dowóz i odwóz na podstawie biletów miesięcznych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Torzym wraz z zapewnieniem opieki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019r. poz. 2140; z późn. zm.) lub ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach