Przetargi.pl
Świadczenie usług transportowych w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Markach polegających na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu na drodze dom – szkoła - dom” zgodnie z podziałem na zadania liczba zadań: 5

Centrum Usług Wspólnych w Markach ogłasza przetarg

 • Adres: 05-270 Marki, ul. Klonowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 771 37 34, , fax. 22 771 35 86
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych w Markach
  ul. Klonowa 7
  05-270 Marki, woj. mazowieckie
  tel. 22 771 37 34, , fax. 22 771 35 86
  REGON: 14122862700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.marki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportowych w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Markach polegających na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu na drodze dom – szkoła - dom” zgodnie z podziałem na zadania liczba zadań: 5
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Markach w roku szkolnym 2017/2018 z podziałem na 5 zadań, polegające na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu na drodze dom –szkoła - dom następującymi trasami: Zadanie nr 1 a)Marki ul. Ząbkowska 48, ul. Duża 5J, ul. Braci Briggsów 27F – Zespół Szkół Specjalnych w Warszawie ul. Bartnicza 2 (3 uczniów chodzących); b)Marki ul. Zygmuntowska 16A – Gimnazjum nr 144 w Warszawie ul. Turmoncka 2 (1 uczeń chodzący); c)Marki Al. Piłsudskiego 107 - Przedszkole Specjalne nr 208 w Warszawie ul. Dzielna 1A (1 uczeń na wózku); d)Marki ul. Mickiewicza 28 – Zespół Szkół Specjalnych nr 63, Gimnazjum Nr 62 w Warszawie ul. Elektoralna 12/14 (1 uczeń chodzący), e)Marki ul. Braci Briggsów 44A– Zespół Szkół Specjalnych nr 101 w Warszawie, ul. Karolkowa 56 (1 uczeń chodzący). Zadanie nr 2 a)Marki ul. Graniczna 21, ul. Marmurowa 16 – Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 6 w Warszawie ul. Tarchomińska 4 (2 uczniów chodzących); b)Marki ul. Mickiewicza 22 - Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie ul. Jagiellońska 38 (1 uczeń chodzący); c)Marki Al. Piłsudskiego 253 - Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 w Warszawie ul. Weterynaryjna 3 (1 uczeń chodzący); d)Marki ul. Równa 1 – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 90 w Warszawie ul. Kordeckiego 54 ( 1 uczeń chodzący); e)Marki ul. Hoovera 23/1 - Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych Nr 1 ORW w Warszawie ul. Bełska 5 ( 1 uczeń na wózku); f)Marki ul. Leśna 17A – Technikum w Warszawie ul. Urbanistów 3 (1 uczeń na wózku). Zadanie nr 3 a)Marki ul. Odrowąża 14A, ul. Wiśniowa 7, ul. Lisa Kuli 73b, ul. Bagienna 4 – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie ul. Piłsudskiego 13 ( 4 uczniów na wózku); b)Marki ul. Traugutta 13A, Fabryczna 52 a– Zespół Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1 (2 uczniów na wózku); c)Marki Al. Piłsudskiego 196 - Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie ul. Miła 22 (1 uczeń chodzący). Zadanie nr 4 a)Marki Al. Piłsudskiego 293 – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Markach ul. Szkolna 9 (1 uczeń na wózku); b)Marki ul. Słoneczna 5A, ul. Bandurskiego 43, ul. Duża 5H, ul. Głowackiego 11, Al. Piłsudskiego 133, Al. Piłsudskiego 204 – Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Radzyminie ul. Komunalna 8 (6 uczniów chodzących). Zadanie nr 5 a)Marki ul. 11 – listopada 8 A, ul. Wołodyjowskiego 37 A – Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 32 (dwie osoby chodzące, trasa dom – szkoła w poniedziałki lub w inny pierwszy dzień tygodnia zajęć, trasa szkoła – dom w piątki lub w inny ostatni dzień tygodnia zajęć w szkole). Sposób realizacji zadania: 1.Zadanie nr 1, nr 4 i nr 5 należy realizować odrębnym samochodem. Niedopuszczalne jest łączenie tych zadań i wykonanie ich tym samym pojazdem. Uczniowie muszą być dowiezieni do szkoły zgodnie z ustalonym planem lekcji (godziny rozpoczęcia zajęć 8:00 lub 8:45) i odwiezieni do domu po zakończeniu zajęć w godz. 14.30 – 16.00. 2.Zadanie Nr 2 należy wykonać dwoma pojazdami A i B. Pojazd A powinien realizować zadanie dowozu uczniów wymienionych w punktach od „a”do „d” (uczniowie muszą być dowiezieni do szkoły na godz. 8.00 i odwiezieni do domu po zakończeniu zajęć w szkołach w godz. 14.30 – 16.00). Pojazd B powinien realizować zadanie dowozu uczniów wymienionych w punkcie „e” i „f” (uczniowie muszą być dowiezieni do szkoły na godz. 8.00 i odwiezieni do domu po zakończeniu zajęć w szkołach w godz. 14.30 – 16.00). 3.Zadanie nr 3 należy wykonać dwoma pojazdami C i D, tak aby liczba uczniów poruszających się na wózku nie przekraczała 3 w każdym z pojazdów. 4.Zadania nr 1, 2, 3 i 4 należy realizować w każdy dzień nauki, natomiast zadanie nr 5 należy zrealizować w systemie tygodniowym (trasa dom – szkoła w poniedziałki, trasa szkoła-dom w piątki). 5.Przed przystąpieniem do realizacji usługi wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych zadań, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania ucznia w podróży. Rozkład jazdy odnośnie każdego z zadań, wraz z podaniem długości tras odpowiadających poszczególnym zadaniom (należy podać długość w kilometrach trasy dom – szkoła- dom), wykonawca przekaże do Centrum Usług Wspólnych w Markach osobie wyznaczonej do nadzoru wykonania usługi. Rozkład jazdy i długość trasy wymaga uzgodnienia z osobą wyznaczoną do nadzoru wykonania usługi. 6.Wymagania odnośnie samochodów wożących uczniów: 1)Samochody wożące uczniów muszą być ubezpieczone oraz dostosowane technicznie do potrzeb niepełnosprawnych uczniów z możliwością posadzenia ucznia w foteliku samochodowym dostosowanym do wieku i wzrostu dziecka lub przewiezienia go na wózku inwalidzkim zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 7.Zasady sprawowania opieki nada uczniami: 1)Oprócz kierowcy w każdym samochodzie musi jechać z uczniami przygotowany do tej pracy opiekun zatrudniony przez wykonawcę. 2)W czasie transportu na trasie dom – szkoła - dom uczeń musi mieć zapewnioną opiekę ze strony opiekuna polegającą w szczególności na pomocy w dojściu z domu do samochodu, wejściu do pojazdu, opiece w czasie transportu w samochodzie, pomocy przy wychodzeniu z pojazdu, pomocy w dojściu do szkoły w odpowiednim stroju i pomocy w rozebraniu się w szkole. 3)W drodze powrotnej do domu opiekun odbiera dziecko ze szkoły i zapewnia odpowiednią jak wyżej opiekę do momentu przekazania dziecka rodzicom lub opiekunom domowym. 8.Bezpieczeństwo uczniów: 1)Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu uczniów. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością wykonawcy. Obowiązki wykonawcy: 1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność z przepisami prawa opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2.Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 4.Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie osób: 1. Wykonawca zobowiązany jest oddelegować do wykonywania niżej wymienionych czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia osób, które będą zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców) za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666): 1. kierowcy pojazdów, 2. osoby sprawujące opiekę wobec dzieci, - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 2. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli wykonania obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. 4. W ramach prowadzonej przez zamawiającego kontroli, wykonawca zobowiązany jest nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez zamawiającego, przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 – jeżeli zamawiający o to wystąpi. 5. Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób wskazanych w ust. 1 na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2.Ustala się wadium w wysokości: 1)zadanie nr 1 – 1 500 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), 2)zadanie nr 2 – 2 500 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), 3)zadanie nr 3 – 1 500 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), 4)zadanie nr 4 – 1 500 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), 5)zadanie nr 5 - 1 000 zł (słownie złotych jeden tysiąc 00/100). 6)złożenie oferty na wszystkie zadania - 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 3.Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie: 1)w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 2)90 8015 0004 0190 8596 2021 0002 3)Właściciel rachunku: Centrum Usług Wspólnych w Markach, 05-270 Marki ul. Klonowa 7, z adnotacją „Wadium – świadczenie usług transportowych w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów niepełnosprawnych – zadanie ….” 4)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 5)w gwarancjach bankowych, 6)w gwarancjach ubezpieczeniowych, 7)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 359). 4.Skuteczne wniesienie wadium wnoszonego w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5.Przy wyborze formy pieniężnej wadium kopia dowodu dokonania wpłaty wadium przelewem musi znajdować się w kopercie z ofertą. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, o którym mowa w pkt. 2, do oferty musi być dołączony oryginał dokumentu ustanawiającego wadium na okres związania ofertą. Z treści gwarancji musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona. 8.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień tj. aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdami samochodowymi, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U z 2016 roku, poz. 1907 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (oświadczenie wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach