Przetargi.pl
Świadczenie usług cateringowych dla dzieci, które będą uczęszczać w roku szkolnym 2017/2018 do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

Miejskie Przedszkole Nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 07300 Ostrów Mazowiecka, ul. Batorego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-29 7453551, , fax. 0-29 745 11 02
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedszkole Nr 1
  ul. Batorego 16
  07300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 0-29 7453551, , fax. 0-29 745 11 02
  REGON: 14017187100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przedszkole1ostrow.edupage.org/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług cateringowych dla dzieci, które będą uczęszczać w roku szkolnym 2017/2018 do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla dzieci, które będą uczęszczać w roku szkolnym 2017/2018 do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 3. Miejsce realizacji: Ostrów Mazowiecka (oddział Miejskiego Przedszkola Nr 1, znajdujący się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Partyzantów 21), 4. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostawę wyżywienia dla ok. 50 dzieci w wieku 5-6 lat. 5. Wykonawca będzie przygotowywał trzy posiłki dziennie tj. śniadanie, obiad i podwieczorek dla grupy ok. 50 dzieci. Wartość kaloryczna posiłków: 1400 - 1700 kcal. 6. Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach: - śniadania - godz. 8.45 - 9.15, obiad - 11.45 - 12.00 i podwieczorek - godz. 14.45-15.15, 7. Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj. 01.09.2017r. do 30.06.2018r. - 200 dni tj. 10.000 śniadań, 10.000 obiadów dwudaniowych, 10.000 podwieczorków. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia. Liczba dzieci może nieznacznie wzrosnąć (o jedno dziecko) lub zmniejszyć np. z powodu absencji w danych miesiącach lub wypisania dzieci z przedszkola (Zamawiający szacuje, iż ilość przedmiotu zamówienia może się zmniejszyć o 40%). Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z przedszkolem odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń w przypadku nie zrealizowania całości przedmiotu zamówienia. 9. Dzienny jadłospis obejmuje: śniadanie- zupa mleczna lub potrawy mleczne i mleko- pochodne, kanapka, herbata itp.:, obiad- zupa, drugie danie: ziemniaki (lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, makaron itp.) - dania mięsne Np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, kotlet schabowy, stek z piersi z kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp. ryba, pierogi, naleśniki, knedle itp. - surówka, kompot lub napój. Podwieczorek - kanapka lub słodka bułka (ciasta, ciastka) lub desery mleczne, owoce (w tym sezonowe) kisiel, budyń, herbata lub napój mleczny itp., woda mineralna. 10. Jadłospis układany będzie przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą na okres 10 dni. 11. Posiłki muszą być urozmaicone, na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnych ze standardami HACCP. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych, nie mogą być przygotowywane z półproduktów. Posiłki muszą być wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną. 12. Wykonawca dostarczy posiłki własnym transportem i samodzielnie je przygotowuje. Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne) oraz właściwie dobranie do wieku dzieci. 13. Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór naczyń, sztućców i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. 14. Wykonawca musi posiadać pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 15. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. 16. Posiłki wykonawca dostarczać będzie własnym transportem w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przywożonych potraw. Środek transportu musi być dopuszczony decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia dzieci. Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędną ilość naczyń i sztućców. Zamawiający nie dopuszcza użycia naczyń i sztućców jednorazowego użytku. 17. W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł. 18. W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie konieczności. 19. Faktury za realizację usługi będą wystawiane raz w miesiącu do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 20. Cena jednego zestawu winna zawierać koszt przygotowania i dostarczania posiłku. 21. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 22. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Dyrektorem Przedszkola z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 23. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55524000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 2. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p) 3. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach