Przetargi.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z Oddziałami

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-036 Rzeszów, ul. Niedzielskiego 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8534097 , fax. 17 8534682
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
  ul. Niedzielskiego 2 2
  35-036 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8534097, fax. 17 8534682
  REGON: 69070548200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcen.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z Oddziałami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z Oddziałami. Usługi telekomunikacyjne winny być świadczone zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.) oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi. Termin świadczenia usługi: 12 miesięcy od daty rozpoczęcia świadczenia usługi stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania, jednak nie wcześniej niż od 1 lutego 2013 r., tj. po zakończeniu okresów obowiązywania aktualnych umów. Realizacja usługi obejmuje: a.przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów wykorzystywanych przez Zamawiającego zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1670), b.stacjonarne połączenia wychodzące: lokalne i strefowe, międzystrefowe, międzynarodowe oraz faksowe, c.bezpłatne stacjonarne połączenia przychodzące: lokalne i strefowe, międzystrefowe, międzynarodowe, faksowe a także z sieci telefonii komórkowych, d.bezpłatne połączenia wychodzące na numery alarmowe zgodnie z art. 77 ustawy Prawo telekomunikacyjne, e.inne połączenia wychodzące, np. do infolinii 80., do biura numerów itp., f.bezpłatną blokadę połączeń wychodzących: do sieci telefonii komórkowej, na numery o podwyższonej opłacie (np. z serwisami rozrywkowymi itp.), g.bezpłatną realizację połączeń wewnętrznych (połączenia między wszystkimi numerami Zamawiającego objętymi niniejszym zamówieniem, bez względu na lokalizację i rodzaj linii) [na podstawie danych z ostatnich miesięcy połączenia te stanowiły ok. 20% wszystkich połączeń wychodzących]. Szczegółowy wykaz linii do przejęcia w poszczególnych lokalizacjach Zamawiającego zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Zastosowane do realizacji zamówienia przyłącza winny być zrealizowane w technologii opartej na łączach kablowych (miedzianych). Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przyłącza w innej technologii, np. technologii radiowej, technologii VOIP. Przedmiotem zamówienia nie są objęte serwisy systemu central Zamawiającego oraz świadczenie usług internetowych DSL. W przypadku technicznych możliwości Wykonawcy Zamawiający może żądać zmiany posiadanych łączy MSN na numery DDI. Rozliczanie połączeń wychodzących ujętych w formularzu ofertowym odbywać się będzie bez opłaty początkowej, poprzez naliczanie sekundowe, które musi być przerwane w momencie rozłączenia się którejkolwiek ze stron realizującej dane połączenie oraz bez okresów taryfikacyjnych ze względu na porę dnia czy dni tygodnia. Ceny ujęte w formularzu ofertowym pozostają niezmienne przez okres obowiązywania umowy. Opłaty za połączenia nieujęte w formularzu ofertowym będą naliczane zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Podana w formularzu ofertowym cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (np. koszt instalacji niezbędnych urządzeń, koszt ich konfiguracji, monitoringu usług, aktywacji usługi itp.). Zamawiający zastrzega, że ilości minut wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Usługi świadczone w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy). Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o realizację usług we wskazanych ilościach. Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przekazania nowemu operatorowi numeracji użytkowanej przez Zamawiającego. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 6 do SIWZ (istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pcen.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-powyzej-14-tys.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach