Przetargi.pl
Dostawa pomocy do zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu POKL Indywidualizacja szansą dla wszystkich

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Hyżnem ogłasza przetarg

 • Adres: 36-024 Hyżne, Hyżne
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 22 95 005 , fax. 17 22 95 001
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Hyżnem
  Hyżne
  36-024 Hyżne, woj. podkarpackie
  tel. 17 22 95 005, fax. 17 22 95 001
  REGON: 69036957000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.hyzne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy do zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu POKL Indywidualizacja szansą dla wszystkich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa pomocy do zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu POKL Indywidualizacja szansą dla wszystkich Opis przedmiotu zamówienia wyszczególniony jest w kalkulacji cenowej od nr 1 A do 1 F Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu: Indywidualizacja szansa dla wszystkich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego 3/9.1.2/2011 Priorytet IX POKL Działanie nr 9.1 Poddziałanie nr 9.1.2 Nr umowy UDA-POKL.09.01.02.18-025/12-00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.hyzne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach