Przetargi.pl
Świadczenie usług telefonicznych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - KF.XXIII/350/3/09.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-928 Łódź, Aleja Kościuszki 107/109
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6640747 , fax. 042 6640749
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
  Aleja Kościuszki 107/109
  90-928 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6640747, fax. 042 6640749
  REGON: 00032341800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telefonicznych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - KF.XXIII/350/3/09.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przez cały okres trwania umowy. Świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową z zachowaniem dotychczasowej numeracji z sekund
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) złożą wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty; 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 6) wykażą, że wykonali lub wykonują należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 135000,00 zł. brutto. Przez usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia rozumie się usługi telefoniczne z CPV 64.21.00.00. Każda podana usługa musi dotyczyć jednego wykonanego kontraktu, tzn. musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem. Wykazane usługi nie będą brane przez Zamawiającego pod uwagę bez załączonych dokumentów stwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Zamawiający dokona oceny spełniania wskazanych wyżej warunków na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń, dokumentów i załączników zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia niżej wymienionych dokumentów: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1a) zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. (Rejestr prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zaświadczenie powinno być wystawione przed upływem terminu składania ofert) 2) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy; 3) wykazu usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie 4) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lodz.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach