Przetargi.pl
Usługa promocyjna podczas meczów Polskiej Ligi Siatkówki, Pucharu Polski oraz Ligi Mistrzów.

Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa ogłasza przetarg

 • Adres: 97-400 Bełchatów, ul. T. Kościuszki 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7335198
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa
  ul. T. Kościuszki 1 1
  97-400 Bełchatów, woj. łódzkie
  tel. 044 7335198
  REGON: 00123283000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.belchatow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa promocyjna podczas meczów Polskiej Ligi Siatkówki, Pucharu Polski oraz Ligi Mistrzów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa promocyjna podczas meczów Polskiej Ligi Siatkówki, Pucharu Polski oraz Ligi Mistrzów. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 98.360,66 PLN
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793422005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1.1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Opis kryteriów oceny spełnienia warunku: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Opis kryteriów oceny spełnienia warunku: - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Opis kryteriów oceny spełnienia warunku: - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń metodą spełnia lub nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o dokumentach potwierdzających spełnienie warunku: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - oświadczenie o spełnieniu warunku z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (złożone w ramach pkt. VII ppkt. 1 SIWZ) zgodnie z opisem pkt. VI ppkt. 1.2. oraz 1.3. SIWZ. 1. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (art. 44 ustawy Pzp ). 2. formularz ofertowy zgodny z załączonym wzorem, 3. jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców określi rzeczowo-finansowy zakres usług, które zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcom, 4. wszystkie dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia warunków stawianych wykonawcom, zgodnie z pkt VI specyfikacji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty, o których mowa w pkt. VI specyfikacji, zastępuje się je odpowiednimi dokumentami, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2006r., Nr 87 poz. 605 z późn. zm.). Dokumenty w/w powinny zostać złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez wykonawcę na każdej stronie zawierającej informacje.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.belchatow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach