Przetargi.pl
Kanalizacja - ul. Chełmońskiego - etap II

Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2b
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8373662 , fax. 046 8373846
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu
  ul. Armii Krajowej 2b 2b
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 046 8373662, fax. 046 8373846
  REGON: 75002260100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuk.bip.lowicz.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład budżetowy powołany uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kanalizacja - ul. Chełmońskiego - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i kruszyw przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych powierzonych przez Urząd Miejski w Łowiczu, polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Chełmońskiego- etap II
  Szczegółowy wyk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium:
  1.Wysokości wadium :
  zadanie 1 - 100,00 zł( słownie : sto złotych )
  zadanie 2 - 400,00 zł ( słownie : czterysta złotych )
  zadanie 3 - 300,00 zł ( słownie : trzysta złotych)
  zadanie 4- 600,00 zł (słownie : sześćset złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy którzy:
  a/ spełniają warunki określone art.22 ust.1 ustawy
  b/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
  c/ złożą oświadczenia o akceptacji SIWZ wraz załącznikami
  d/ przedłożą wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ
  f/ wniosą wadium
  g/ złożą w wymaganym terminie pisemna ofertę
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę wg formuły spełnia- nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  1 Oświadczenie, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy
  2. w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania działalności określonej przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy :
  a/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
  Uwaga :
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów , o których mowa w : p.pkt. a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :
  a1/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
  3. w celu poświadczenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia
  a/ wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców
  b/ dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie ( przynajmniej 2 referencje);
  c) wykaz sprzętu , jakim dysponuje wykonawca , niezbędnego do realizacji zamówienia.
  4. W celu potwierdzenia, że oferowany towar odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego:
  a/ zaświadczenie właściwej urzędowej instytucji kontroli jakości, potwierdzające, iż poprzez odpowiednie odniesienie produkt będący przedmiotem dostawy odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym
  5.Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie.
  6.Upoważnienie lub pełnomocnictwo, jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
  7.Wszystkie dokumenty, poza wymienionymi w pkt. 7.6, są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zuk.bip.lowicz.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach