Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 4710 E Ostrówek - Augustynów - Lututów

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 98-400 Wieruszów, ul. Marianów 7
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 062 7836062, 7831977 , fax. 062 7836062
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie
  ul. Marianów 7 7
  98-400 Wieruszów, woj. łódzkie
  tel. 062 7836062, 7831977, fax. 062 7836062
  REGON: 73097321700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip-pzd.powiat-wieruszowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 4710 E Ostrówek - Augustynów - Lututów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 4710 E Ostrówek - Augustynów - Lututów w km od 2+027 do km 5+033, dł. odcinka 3,006 km z podziałem na zadania: zadanie nr 1 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 471
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: A. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, B. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki: 1) dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156, poz. 1118 ze zm.), oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby posiadającej wyżej wymienione uprawnienia. Uprawnienia budowlane odpowiadające powyższym uprawnieniom, a nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów będą traktowane na równi z uprawnieniami określonymi w warunku. 2) wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednego lub łącznie dwóch zadań budowy, przebudowy itp. drogi o nawierzchni bitumicznej o łącznej wartości brutto min. 1.500.000,00zł z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, C. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca musi spełniać następujący warunek: 1) posiadać polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. D. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający oceni spełnianie powyższych warunków w oparciu o formułę spełnia - nie spełnia poprzez analizę wymaganych dokumentów i oświadczeń.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - sporządzone przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca (sporządzony przed upływem terminu składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia potwierdzający dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156, poz. 1118 ze zm.), oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby posiadającej wyżej wymienione uprawnienia. Uprawnienia budowlane odpowiadające powyższym uprawnieniom, a nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów będą traktowane na równi z uprawnieniami określonymi w warunku. 4. Wykaz (sporządzony przed upływem terminu składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) zawierający potwierdzenie wykonania przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednego lub łącznie dwóch zadań budowy, przebudowy itp. drogi o nawierzchni bitumicznej o łącznej wartości brutto min. 1.500.000,00 zł z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 5. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - wystawiona przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie a) zastępuje się je dokumentem zwierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip-pzd.powiat-wieruszowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach