Przetargi.pl
REMONT INSTALACJI OGRZEWANIA NADMUCHOWEGO SALI BALOWEJ MUZEUM SZTUKU W OBIEKCIE PAŁAC HERBSTA PRZY UL. PRZĘDZALNIANEJ 72

Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-734 Łódź, ul. Więckowskiego 36
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 633-97-90 w 33
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Sztuki w Łodzi
  ul. Więckowskiego 36 36
  90-734 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 633-97-90 w 33
  REGON: 00027750000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: msl.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT INSTALACJI OGRZEWANIA NADMUCHOWEGO SALI BALOWEJ MUZEUM SZTUKU W OBIEKCIE PAŁAC HERBSTA PRZY UL. PRZĘDZALNIANEJ 72
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  REMONT INSTALACJI OGRZEWANIA NADMUCHOWEGO SALI BALOWEJ MUZEUM SZTUKU W OBIEKCIE PAŁAC HERBSTA PRZY UL. PRZĘDZALNIANEJ 72
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452123133
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, czyli: w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania (jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali należycie co najmniej jedną robotę budowlana w obiekcie zabytkowym, zbliżoną zakresem do przedmiotu zamówienia (remont i modernizacja instalacji ogrzewania nadmuchowego lub centralnego ogrzewania) o wartości minimum 100 000,00 zł każda i posiadają dokumenty potwierdzające, że robota ta została wykonana należycie, 3) dysponują osobą/osobami posiadającą uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z co najmniej 2-letnią praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych, będącymi jednocześnie członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa; 4) dysponują osobą/osobami posiadającą uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wentylacji 5) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 200 000,00 zł. 6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione oceniając formalnie metodą spełnia -nie spełnia dokumenty, oświadczenia dostarczone przez wykonawcę starającego się o zamówienie publiczne. Z dostarczonych dokumentów jednoznacznie wynikać musi potwierdzenie spełniania powyższych warunków udziału w przetargu. Niespełnienie przez wykonawcę któregoś z warunków uczestnictwa w zamówieniu publicznym spowoduje wykluczenie tego wykonawcy a jego oferta uznana zostanie za odrzuconą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumentami oraz oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie warunków, o których mowa w V siwz są: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1ustawy - na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4. Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zbliżonych zakresem do przedmiotu zamówienia o wartości minimum 100 000,00 zł. każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. W przypadku robót w obiektach zabytkowych należy podać również nr wpisu do rejestru lub ewidencji zabytków oraz należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. 5. Wykaz osób przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: w przypadku osoby posiadającej uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych, dokument potwierdzający członkostwo we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz (tylko w przypadku kierownika w specjalności konstrukcyjno - budowlanej) dokumenty potwierdzające odbycie co najmniej 2-letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych 6. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - wymogi określone zostały w opisie warunków udziału w postępowaniu. 7. Kosztorys ofertowy sporządzony ściśle z przedmiarem robót i specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót. 8. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (np. konsorcja): a. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i/lub zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów winno być dołączone do oferty. b. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika. 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Części VI pkt 1 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: msl.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach