Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i modernizacji budynku zlokalizowanego w Łasku przy Placu 11 Listopada 7 dla potrzeb Izby muzealnej pn. Muzeum Historii Łasku wraz z punktem informacji turystycznej

Gmina Łask ogłasza przetarg

 • Adres: 98-100 Łask, ul. Warszawska 14
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 6768300 , fax. 043 6768388
 • Data zamieszczenia: 2012-03-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łask
  ul. Warszawska 14 14
  98-100 Łask, woj. łódzkie
  tel. 043 6768300, fax. 043 6768388
  REGON: 73093451300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lask.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i modernizacji budynku zlokalizowanego w Łasku przy Placu 11 Listopada 7 dla potrzeb Izby muzealnej pn. Muzeum Historii Łasku wraz z punktem informacji turystycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) oraz wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z przebudową i modernizacją 2-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego z usługami w parterze zlokalizowanego w Łasku przy Placu 11 Listopada 7 dla potrzeb Izby muzealnej pn. Muzeum Historii Łasku wraz z punktem informacji turystycznej (system zaprojektuj i wybuduj). W ramach zamówienia należy także wykonać zagospodarowanie terenu na działce. UWAGA 1: Budynek zlokalizowany w Łasku przy Placu 11 Listopada 7 jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych pod poz. 244/A i podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Ponadto przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w granicach ochrony układu urbanistycznego wpisanego do Wojewódzkiej i Gminnej Ewidencji Zabytków. Przy realizacji zadania na etapie przygotowania oferty, projektowym i wykonawczym należy uwzględniać przepisy o ochronie zabytków i wymagania konserwatora zabytków. UWAGA 2: Przy realizacji zadania na etapie przygotowania oferty, projektowym i wykonawczym należy uwzględniać zalecenia przyszłego użytkownika obiektu reprezentowanego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku, ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask. 2. Niniejsze zamówienie stanowi część projektu pn. Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013. Oś Priorytetowa VI Odnowa obszarów miejskich Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych. 3. Celem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z przygotowaną przez Wykonawcę, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, dokumentacją projektową oraz warunkami umowy i oddanie Zamawiającemu wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. 4. Zakres całości zadania obejmuje remont, modernizację i przebudowę obiektu przy czym przebudowa dotyczy zmiany sposobu użytkowania. Pozostałe prace związane z zadaniem mają mieć charakter remontowy (odtworzeniowy) i nie mogą ingerować w konstrukcję ani w sposób istotny w architekturę budynku. 5. Wszelkie ewentualne nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w PFU są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych należy do Wykonawcy. 6. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w PFU pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty z powodu równoważności zaproponowanych zamienników. 7. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. 8. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w cenie ofertowej wszelkich kosztów i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną, w tym w szczególności kosztów: wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji administracyjnych, uzyskania uzgodnień i opinii, dodatkowych uzupełnień lub zmian w dokumentacji projektowej, przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej, pełnienia nadzorów autorskich, robót przygotowawczych i porządkowych, ewentualnego zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, kosztów wykonania przyłącza gazowego do remontowanego budynku, wykonania projektu tymczasowego oznakowania, wykonania i utrzymania oznakowania tymczasowego, które będzie wymuszone organizacją robót, organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca wyłoniony w wyniku przetargu zobowiązany będzie do dostarczenia do 14 dni od daty podpisania umowy kompletu dokumentów potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wartość równą cenie oferty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie umożliwiającym pokrycie ewentualnych szkód, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. CPV: 45212313-3, 71220000-6, 71221000-3, 71420000-8, 71242000-6, 71000000-8, 45100000-8, 45453000-7, 45453100-8, 45400000-1, 45262700-8, 45421000-4, 45261000-4, 45262600-7, 45442100-8, 45450000-6, 45310000-3, 45330000-9, 45331100-7, 45231220-3, 45111291-4, 77300000-3, 45342000-6
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452123133
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zasady wnoszenia wadium 1.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 28 000,00 PLN. 1.2. Wadium może być wniesione w jednej formie lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 1.1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się (zostanie zaksięgowane) na koncie Zamawiającego. 1.2. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału wraz z ofertą w jednym opakowaniu (oryginału prosimy nie złączać trwale z formularzem ofertowym). 1.3. Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na cały zakres zamówienia (wyrażony w miesiącach, min. 36 miesięcy))
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://lask.pl/archiwum/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach