Przetargi.pl
zakup i dostawa zestawów do pobierania składników krwi na separatorach firmy Baxter

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 91-433 Łódź, ul. Franciszkańska 17/25
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6161400 , fax. 042 4161403
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  ul. Franciszkańska 17/25 17/25
  91-433 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6161400, fax. 042 4161403
  REGON: 00029483085947
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krwiodawstwo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostawa zestawów do pobierania składników krwi na separatorach firmy Baxter
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawów do pobierania składników krwi na separatorach firmy Baxter w następujących ilościach: 1. zestawy do pobierani krwinek płytkowych do separatora AMICUS pojedyncze wkłucie - 360sztuk 2. zestawy do p
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331416130
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: . O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2. Inne dokumenty i oświadczenia, które należy dołączyć do oferty: a/ dokument potwierdzający przyznanie znaku zgodności CE b/ dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń, wymienionych w rozdziale V pkt 1 i 2 niniejszej SIWZ. Wykonawca, który przedłoży aktualnie obowiązujące (ważne, obowiązujące w dniu składania oferty) dokumenty i oświadczenia - spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: a/ formularz ofertowy (Załącznik nr 1) b/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert c/ oświadczenie oferenta potwierdzające spełnienie warunków zawartych w art. 22 oraz o nie podleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 2) d/ oświadczenie potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 2. Inne dokumenty i oświadczenia, które należy dołączyć do oferty: -dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896) - deklaracje zgodności CE Dokumenty o których mowa mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, organ je wystawiający lub notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krwiodawstwo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach