Przetargi.pl
Świadczenie usług sprzętowych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2019-2020 r. z podziałem na zadania.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
  Al. Piłsudskiego 12
  90-051 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
  REGON: 47085064500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług sprzętowych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2019-2020 r. z podziałem na zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzętowych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2019-2020 r. z podziałem na zadania: Zadanie 1: OD Uniejów - Nośnik pod posypywarkę i pług średni zamawiającego - Nośnik pod pług średni SNK zamawiającego Zadanie 2: OD Zygry - Nośnik pod posypywarkę i pług średni zamawiającego - Nośnik pod pług średni SNK zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60180000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Zadanie 1: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100), Zadanie 2: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100), Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składając Oświadczenie, o którym mowa w pkt III.3) zobowiązany jest wypełnić część dotyczącą podwykonawcy, nie będącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca oraz wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt III.2.2) 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. III.3) i III.4) ppkt 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 5. Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach