Przetargi.pl
Świadczenie usług transportowo – sprzętowych dla potrzeb utrzymania dróg wojewódzkich w 2020 r. z podziałem na zadania

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
 • Data zamieszczenia: 2020-05-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
  Al. Piłsudskiego 12
  90-051 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
  REGON: 47085064500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportowo – sprzętowych dla potrzeb utrzymania dróg wojewódzkich w 2020 r. z podziałem na zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług transportowo- sprzętowych dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych w 2020 r. z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - OD Widawa Zadanie nr 2 - OD Działoszyn Zadanie nr 3 - OD Łowicz Zadanie nr 4 - OD Biała Rawska Zadanie nr 5 - OD Łowicz Zadanie nr 6 - OD Bełchatów Zadanie nr 7 - OD Przedbórz Zadanie nr 8 - OD Koluszki Zadanie nr 9 - OD Januszewice Zadanie nr 10 - OD Koluszki i OD Januszewice Zadanie nr 11 - OD Uniejów Zadanie nr 12 - OD Zygry Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60180000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: dla zadania nr 1 - 700,00 zł (słownie złotych : siedemset .00/100). dla zadania nr 2 - 700,00 zł (słownie złotych : siedemset 00/100). dla zadania nr 3 – 600,00 zł (słownie złotych : sześćset .00/100). dla zadania nr 4 - 600,00 zł (słownie złotych : sześćset 00/100). dla zadania nr 5 – 200,00 zł (słownie złotych :dwieście 00/100). dla zadania nr 6 - 800,00 zł (słownie złotych : osiemset 00/100). dla zadania nr 7 – 700,00zł (słownie złotych : siedemset 00/100). dla zadania nr 8 – 500,00zł (słownie złotych : pięćset 00/100). dla zadania nr 9 - 400,00 zł (słownie złotych : czterysta 00/100). dla zadania nr 10- 100,00 zł (słownie złotych : sto 00/100). dla zadania nr 11- 800,00 zł (słownie złotych : osiemset .00/100). dla zadania nr 12 - 600,00zł (słownie złotych : sześcset.00/100). Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składając Oświadczenie, o którym mowa w pkt III.3) zobowiązany jest wypełnić część dotyczącą podwykonawcy, nie będącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca oraz wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.5.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w pkt III.2)2. 7.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. III.3) i III.4) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach