Przetargi.pl
Modernizacja instalacji centralcego ogrzewania wraz z wymianą grzejników w budynku Urzędu Miejskiego w Pajęcznie

Gmina Pajęczno ogłasza przetarg

 • Adres: 98-330 Pajęczno, Parkowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (034) 311 1523, , fax. (034) 311 2135
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pajęczno
  Parkowa 8/12
  98-330 Pajęczno, woj. łódzkie
  tel. (034) 311 1523, , fax. (034) 311 2135
  REGON: 52425200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.e-bip.pl/Start/76

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja instalacji centralcego ogrzewania wraz z wymianą grzejników w budynku Urzędu Miejskiego w Pajęcznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników w budynku Urzędu Miejskiego w Pajęcznie”. 3.2 Zakres zamówienia obejmuje: Wymianę rurociągów grzewczych wraz z wymianą grzejników żeliwnych na stalowe w budynku użyteczności publicznej o pow. użytkowej 1 591,33 m2 . Szczegółowy zakres prac: - demontaż istniejących grzejników żeliwnych (ok 73 kpl), - demontaż rurociągów grzewczych - dostawa i montaż instalacji c.o ze stali zaciskowej, - dostawa i montaż grzejników wraz z głowicami termostatycznymi oraz zaworami odcinającymi powrotnymi. - montaż armatury regulacyjnej podpionowej - próby szczelności instalacji c.o. wraz z płukaniem - próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco). - wykonanie przejść ogniowych w strefach ppoz. - wykonanie robot budowlanych towarzyszących , zamurowania, przebić pomalowania ścian za grzejnikami itd. 3.3. Prace projektowe Inwestor wymaga wykonania dokumentacji projektowej powykonawczej w/w instalacji niezbędnej do prawidłowego użytkowania instalacji przez użytkowników. Wykonawca przekaże projekt budowlany instalacji - wersja papierowa i wersja na płycie CD, Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (świadectwa ITB, deklaracje zgodności). Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. Wszystkie zastosowane elementy muszą spełniać wymogi nałożone prawem, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych, bhp i użytkowych. Wszystkie przejścia instalacji przez elementy budowlane oddzielające poszczególne strefy lub stanowiące oddzielenia p.poż. należy prowadzić w uszczelnieniach spełniających wymagania ochrony przeciwpożarowej w zakresie odporności ogniowej. Pochodzące z demontażu grzejniki i rury pozostają własnością Zamawiającego. 3.4. Warunki wykonania projektu oraz wykonania i odbioru robót budowlanych Wszystkie roboty budowlane w tym instalacyjne należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186) obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki budowlanej oraz innymi przepisami obowiązującymi w dniu składania oferty. 3.5 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Robota budowlana – kody CPV: 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania. 3.6 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wszystkie czynności objęte opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz niniejszej SIWZ składające się na bezpośrednie wykonanie Robót lub usług i związane z wykonaniem tych Robót lub usług dla, których jest konieczna obecność osoby je wykonującej na Terenie budowy t.j. wykonanie robót branży architektonicznej, elektrycznej, sanitarnej były wykonywane w oparciu o osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Osoby wymienione nie mogą wykonywać żadnych czynności na Terenie budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u Wykonawcy, Podwykonawców Robót lub usług. Szczegółowe wymagania dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały w Rozdziale IV SIWZ – Wzór umowy. 3.7 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Programem funkcjonalo – użytkowym opracowanym przez Robert Gizler Zakład Instalacji Sanitarnych Rg wraz z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej. 3.8 Przedmiot zamówienia obejmuje realizację projektu zgodnie z podanym zakresem. Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy w jakimkolwiek miejscu SIWZ lub do niej załączonym programie funkcjonalno - użytkwym zostały wskazane jednoznaczne nazwy materiałów wskazujące na producenta i konkretny typ katalogowy - wszystkie takie nazwy należy każdorazowo czytać z klauzulą „lub równoważne”, czyli o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych. Jeżeli w dokumentacji podano konkretne typy materiałów należy to traktować jako pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jakościowego (standardu). Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.1 Dokumenty oraz oświadczenia wymagane w postępowaniu : Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt 16.1 i formie określonej w Rozdziale 14 SIWZ: 10.1.1 Ofertę składającą się z: 1) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 2) dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 10.2, 10.3 niniejszej specyfikacji, 3) oświadczenia Wykonawcy, że wybór złożonej przez Wykonawcę oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w pkt 17.6 – Wykonawca składa oświadczenie tylko w przypadku, gdy wybór złożonej przez Niego oferty spowoduje powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach