Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Urzędu Skarbowego w Radomsku – kompleksowa modernizacja węzła c.o. wraz z modernizacją systemu centralnego ogrzewania

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-436 Łódź, Al. Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 25 47 163, , fax. 042 25 47 181
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 25 47 163, , fax. 042 25 47 181
  REGON: 00102289000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Urzędu Skarbowego w Radomsku – kompleksowa modernizacja węzła c.o. wraz z modernizacją systemu centralnego ogrzewania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Urzędu Skarbowego w Radomsku – kompleksowa modernizacja węzła c.o. wraz z modernizacją systemu centralnego ogrzewania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Skarbowego w Radomsku przy ul. Mickiewicza 4. 2. Zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia zostały ujęte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (zawarty w folderze skompresowanym do formatu zip) oraz w Projekcie umowy – załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Rozwiązania równoważne: 1) wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów; 2) w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i urządzenia równoważne zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz urządzeń równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do materiałów i urządzeń opisanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy; 3) wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub urządzenia muszą: a) posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji, b) posiadać stosowne dopuszczenia i atesty; 4) opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnianie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i urządzenia są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego 4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: 45331100-7 09323000-9 5. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej i dokładnie zapoznali się z remontowanym budynkiem w celu dokonania oceny stanu faktycznego oraz weryfikacji założeń projektowych. W związku z zaleceniem wizji lokalnej terenu wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy, z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania całości zamówienia. 6. W związku z tym, iż roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia będą prowadzone w czynnym urzędzie administracji publicznej należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu Wszystkie prace głośne/uciążliwe jak np. demontaże, skucia, przewierty powinny odbywać się po godzinach urzędowania. Istnieje możliwość wykonania prac w dni wolne od pracy (po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Izby Administracji Skarbowej w Łodzi. 7. Zamawiający zaznacza, iż załączone do dokumentacji technicznej przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy. Do prawidłowego sporządzenia oferty przez Wykonawcę niezbędne jest zapoznanie się z pozostałą dokumentacją techniczną załączoną przez Zamawiającego oraz wszystkimi informacjami i materiałami zawartymi w niniejszej SIWZ. 8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 9. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 10. Zamawiający, na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, udostępni Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej oraz wody i zapewni nieodpłatne z nich korzystanie. 11. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby osoby (tzw. pracownicy fizyczni) wykonujące wszelkie czynności obejmujące bezpośrednią realizację przedmiotowych robót tj. prac związanych z modernizacją węzła c.o. oraz modernizacją systemu centralnego ogrzewania, będące pracownikami Wykonawcy lub Podwykonawcy były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). 12. Osoby, o których mowa w pkt 11 powinny być zatrudnione w okresie trwania przedmiotowego zamówienia. 13. Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w pkt 11. Zmiany te nie stanowią zmiany umowy. 14. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika lub przez pracodawcę lub na mocy porozumienia stron przed zakończeniem okresu, o którym mowa w pkt 13, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia, w terminie 7 dni licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, na to miejsce innej osoby. 15. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawienie umowy o pracę osób uczestniczących w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, 3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia. 16. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wybrane ze wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacja zamówienia: 1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy o pracę zawartą z pracownikiem, o którym mowa powyżej. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,(tj. w szczególności bez: adresów i nr PESEL pracowników). Informacje, takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; lub 2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; lub 3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 17. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie czynności wskazanych w pkt 11, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Projekcie umowy – załącznik nr 3 do SIWZ. 18. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 19. Wykonawca zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej o ewentualnej zmianie lub zastępstwie osoby wykonującej czynności bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia (np. w razie choroby, urlopu, innych nieprzewidzianych okoliczności) niezwłocznie, jednak nie później niż przed rozpoczęciem pracy przez nową osobę. 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany pracowników Wykonawcy, jeżeli swoim postępowaniem stwarzają oni zagrożenie dla bezpieczeństwa i zgodnej z umową realizacji zlecenia. 21. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 22. Zamiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt 11, wymaga poinformowania Zamawiającego. 23. Wymóg określony w pk. 11 nie dotyczy czynności związanych z kierowaniem robotami, nadzorem nad realizowanymi robotami budowlanymi oraz transportem materiałów i osób na terenie realizowanych robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach