Przetargi.pl
Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku zakwaterowania osadzonych OP1 w Zakładzie Karnym w Garbalinie

Zakład Karny w Garbalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 99-100 Łęczyca,
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 024 3880000, 3880032 , fax. 243 880 008
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Garbalinie
  99-100 Łęczyca, woj. łódzkie
  tel. 024 3880000, 3880032, fax. 243 880 008
  REGON: 32123000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: ZK Garbalin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku zakwaterowania osadzonych OP1 w Zakładzie Karnym w Garbalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku zakwaterowania osadzonych OP1 w Zakładzie Karnym w Garbalinie”, zgodnie załącznikami (załączniki od nr 8.1 -14.2) . 1. Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Główny przedmiot: 45000000-7 (roboty budowlane) przedmiot dodatkowy: 45300000-0 (roboty instalacyjne w budynkach) 45330000-0 (roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne) 45311000-0 (roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznej) 45400000-1 (roboty wykończeniowe obiektów budowlanych) 2. Zakres prac do wykonania objęty niniejszym postępowaniem przetargowym obejmuje: 1. Dokonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku zakwaterowania osadzonych OP1 (dwa etapy z siedmiodniową przerwą techniczną pomiędzy realizacją kolejnego etapu prac) 2. Roboty budowlane prowadzone będą w czynnym Zakładzie Karnym w Garbalinie. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym zasad organizacji ruchu na terenie budowy i całego Zakładu oraz sposobu zabezpieczenia materiałów i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji robót. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie niniejszą SIWZ, w szczególności opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 12 do SIWZ), projektem budowlanym (załącznik nr 8.1- 8.12, załącznik nr 9.1- 9.6 oraz załącznik nr 10.1- 10.5 ), rysunkami załącznik nr 13.1- 13.5 oraz 14.1-14.2 -zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi normami z należytą starannością oraz zasadami sztuki budowlanej. 4. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego, a także muszą być dopuszczone do stosowania w placówkach użyteczności publicznej. 5. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania urządzeń i materiałów innych producentów niż ujętych w dokumentacji projektowej. 6. Wykonawca dokonuje utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót. 7. W celu precyzyjnego określenia zakresu prac, występujących trudności oraz w celu szczegółowego określenia warunków realizacji zadania zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie w dniach poniedziałek – piątek w godz. 9:00 – 15:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z kpt. Arkadiuszem Sobczakiem tel. 24 388 00 31 lub st. chor. Marcinem Maciejewski tel. 24 388 00 43.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Informacje zawarte w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach