Przetargi.pl
„Czas - Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w przychodni przy ul. Rzgowskiej 170 - prace inwestycyjno – adaptacyjne”

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 93-252 Łódź, Felińskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 892 081, , fax. 426 892 081
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi
  Felińskiego 7
  93-252 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 892 081, , fax. 426 892 081
  REGON: 47223799500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcmgorna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Czas - Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w przychodni przy ul. Rzgowskiej 170 - prace inwestycyjno – adaptacyjne”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pod nazwą: Czas - Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w przychodni przy ul. Rzgowskiej 170 - prace inwestycyjno - adaptacyjne. W budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 170. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został, przedstawiony w pkt 3 SIWZ i Załącznikach nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), 2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku poniższych formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 punkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 89 1020 3378 0000 1602 0127 5619 w tytule przelewu należy wpisać: „Wadium nr sprawy ZP/4/2020 – Czas”. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego, o którym mowa w pkt 8.3. SIWZ. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Potwierdzenie wniesienia wadium lub jego kserokopię Zamawiający zaleca załączyć do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia: 1) Wykonawca winien przedłożyć odpowiednio dokument poręczenia lub gwarancji zawierający informację o udzieleniu poręczenia lub gwarancji na rzecz Zamawiającego tytułem wadium w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego robota budowlana pod nazwą: Czas - Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w przychodni przy ul. Rzgowskiej 170 - prace inwestycyjno - adaptacyjne. W budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 170., nr sprawy: ZP/4/2020”, ważnego przez okres związania ofertą określony w SIWZ oraz zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do nieodwołalnej i bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, 2) oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) zaleca się złożyć w sekretariacie Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi, ul. Felińskiego 7, Łódź, pok. 7/8, II piętro, w godzinach od 8:15 do 15:00. Kopię dokumentu złożonego w sekretariacie, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę należy dołączyć do oferty. 3) w przypadku braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę oryginału dokumentu bezpośrednio do sekretariatu Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi – należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu. Zamawiający zaleca aby oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, opisanej w sposób jednoznacznie wskazujący na jej zawartość, umożliwiający złożenie dokumentu w depozycie kasowym oraz późniejszy jego zwrot Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zaleca załączyć do oferty kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 6. Okres ważności wadium liczony jest od terminu składania ofert (który należy traktować jako dzień „1”) i nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 7. Zwrot albo zatrzymanie wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunku udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1) niniejszej SIWZ - dla każdego podmiotu odrębnie. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego musi zawierać informacje opisane w punkcie 5.5.4) SIWZ. 2) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, 3) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach