Przetargi.pl
Budowa obiektu garażowego trzystanowiskowego o konstrukcji stalowej zlokalizowanego na Obwodzie Drogowym w Bełchatowie w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
  Al. Piłsudskiego 12
  90-051 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
  REGON: 47085064500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa obiektu garażowego trzystanowiskowego o konstrukcji stalowej zlokalizowanego na Obwodzie Drogowym w Bełchatowie w systemie zaprojektuj i wybuduj.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Opracowania projektu koncepcyjnego przedstawiającego usytuowanie budynku garażowego na działce budowlanej w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa (Uchwała nr V/19/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29.01.2015 r. - Dz. U. z dnia 20.03.2015 poz. 1073). 2) Opracowania projektu budowlano-wykonawczego budynku garażowego oraz specyfikacji technicznych wraz z obowiązkiem konsultacji dotyczących wykonania projektu z wskazanymi przedstawicielami zamawiającego na poszczególnych etapach fazy projektowej i wykonawczej inwestycji z pisemną akceptacją zamawiającego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia na budowę. W skład zakresu prac projektowych dla powyższej lokalizacji wchodzą: a. Projekt zagospodarowania terenu; b. Projekt budowlany i wykonawczy - 6 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej w formacie *pdf; c. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 6 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie *pdf; d. Przedmiar robót 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej w formacie *pdf. e. Wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów - 1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej w formacie *pdf i w formacie programów kosztorysowych np. *kst lub *ath), f. Pozyskanie podkładów geodezyjnych, g. Pozyskanie wszelkich uzgodnień, zgód i opinii niezbędnych dla realizacji zamówienia; h. Uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznej wersji projektu budowlanego i wykonawczego, i. Wykonanie wszystkich niezbędnych badań i sprawdzeń - jeśli będą wymagane (badań geologicznych, archeologicznych, saperskich) 3) Uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia - zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane do właściwego organu. 4) Wykonania budynku garażowego zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45213220-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 7 100,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy sto 00/100). Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach