Przetargi.pl
Świadczenie usług sprzętem przeznaczonym do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz usług pojazdami przeznaczonymi do transportu towarów

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 81213 Gdynia, ul. Opata Hackiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 627 38 18 , fax. 58 663 16 66
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
  ul. Opata Hackiego 14
  81213 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 627 38 18, fax. 58 663 16 66
  REGON: 19056363200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://opecgdy.com.pl/przetargi-2/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: zamawiający udzielający zamówień sektorowych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług sprzętem przeznaczonym do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz usług pojazdami przeznaczonymi do transportu towarów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzętem przeznaczonym do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz usług pojazdami przeznaczonymi do transportu towarów w następującym zakresie: PAKIET 1 – usługi świadczone na terenie miast Gdynia, Sopot, Rumia, Reda i gminy Kosakowo sprzętem: a. wywrotka wyposażona w HDS o ładowności 6,5-8 ton; b. wywrotka wyposażona w HDS, zakres ładowności 14-18 ton; c. wywrotka bez HDS o ładowności 6,5-8 ton; d. wywrotka bez HDS, zakres ładowności 14-18 ton; e. dłużyca - do transportu rur do 12m; f. koparko-ładowarka; g. koparko-ładowarka wyposażona w młot do kucia; h. minikoparka o szerokości urządzenia do 160 cm. PAKIET 2 - usługi świadczone na terenie miasta Wejherowo sprzętem: a. wywrotka bez HDS, zakres ładowności 14-18 ton; b. dłużyca - do transportu rur do 12m; c. koparko-ładowarka; d. koparko-ładowarka wyposażona w młot do kucia. 2 Przedmiot zamówienia obejmuje oprócz wynajmu sprzętu i pojazdów także ich obsługę (kierowca/operator). 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do siwz. 4 Realizacja usług będących przedmiotem zamówienia nastąpi sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego i poprzedzona zostanie wezwaniem do wykonania usługi przekazanym Wykonawcy do godz. 14.00 z wyprzedzeniem minimum 24-godzinnym. 5 Ilości określone w tabelach w załączniku nr 1 do siwz nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich realizacji. Nie zrealizowanie całości zakresu usług określonych w tabelach nie wpływa na ich cenę. 6 W przypadku nie złożenia zamówienia na usługi w zakresie ilości określonych w załączniku nr 1 do siwz, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. 7 Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości usług (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny określone w tabeli w załączniku nr 5 do siwz) i dodatkowych usług o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy, która będzie podlegała kontroli Zamawiającego) do poziomu określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia razem z ofertą wadium przetargowego w wysokości: DLA PAKIETU 1: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 0/100); DLA PAKIETU 2: 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 0/100). 2. W przypadku składania ofert na oba PAKIETY, dopuszcza się zarówno złożenie dwóch odrębnych wadiów na poszczególne PAKIETY jak również złożenie jednego wadium stanowiącego sumę wymaganych wadiów tj. 11.500,00 zł. 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 4. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: PeKaO S.A. III/O Gdynia, Nr rachunku: 44 1240 3523 1111 0000 4334 8901. 6. Wadium wnoszone w gwarancjach należy złożyć w oryginale wraz ze składaną ofertą. 7. Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 20.02.2017r. do godz. 12:00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego. 8. Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie brakujących lub wadliwych dokumentów oraz pełnomocnictw, nie złożył ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 13. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej w ciągu 14 dni na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium. 14. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe muszą zawierać w swojej treści nazwę oraz numer postępowania przetargowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach