Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Żochowo-Łupawa etap II

Gmina Potęgowo ogłasza przetarg

 • Adres: 76230 Potęgowo, ul. Kościuszki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 115 072 , fax. 598 115 072
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Potęgowo
  ul. Kościuszki 5
  76230 Potęgowo, woj. pomorskie
  tel. 598 115 072, fax. 598 115 072
  REGON: 77097984900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Żochowo-Łupawa etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 121031G z Żochowa do Łupawy etap II. Przebudowie podlega odcinek drogi od Zakładu Przetwórstwa Rybnego – FARIO, działka nr 128/1 poprzez tereny leśne do miejscowości ŁUPAWA. Długość drogi wynosi 2.320mb w tym: - droga o nawierzchni asfaltowej o długości 2.187 mb - przebudowa chodnika z kostki betonowej z wymianą krawężnika i obrzeży o długości 133 mb. Nawierzchnia asfaltowa na odcinku wymiany chodnika pozostaje bez zmian. - uzupełnienie pobocza przy istniejącej jezdni asfaltowej - wymiana dwóch rur betonowych o śr. 400 w przepuście drogowym Projektowana szerokość jezdni 5,5 m. Parametry przebudowy drogi wyznacza szerokość pasa drogowego. Przebudowa polega na wyrównaniu istniejącej nawierzchni drogi pospółką o grubości 5cm, zwiększeniu warstwy konstrukcyjnej kruszywem naturalnym łamanym o wymiarach od 0,00-31,5mm stabilizowanym mechanicznie o grubości warstwy 15cm. Konstrukcja wzmocnienia istniejącej nawierzchni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 grub. 4 cm plus warstwa profilowa z betonu asfaltowego o średniej grubości 4 cm. Kategoria obciążenia ruchem - KR-1. - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Przebudowa drogi gminnej realizowana na podstawie Pozwolenia na budowę Nr 214/2016 z dnia 11 kwietnia 2016r wydanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach