Przetargi.pl
Usługi w zakresie remontów dróg gruntowych z wykorzystaniem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską

Gmina Kartuzy ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, ul. gen. Józefa Hallera
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 694 52 00 , fax. 586 945 135
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kartuzy
  ul. gen. Józefa Hallera 1
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 58 694 52 00, fax. 586 945 135
  REGON: 52754600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.kartuzy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie remontów dróg gruntowych z wykorzystaniem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  gruntowych z wykorzystaniem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską. 2. Zamówienie podzielone jest na trzy części: 1) Część nr 1 zamówienia – „Wykonywanie usług w zakresie bieżących remontów dróg gruntowych z wykorzystaniem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską na terenie sołectw Bącz, Głusino, Mirachowo, Nowa Huta, Sianowo, Staniszewo, Stara Huta, Kolonia w 2020 roku”, 2) Część nr 2 zamówienia – „Wykonywanie usług w zakresie bieżących remontów dróg gruntowych z wykorzystaniem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską na terenie sołectw Kiełpino, Mezowo, Borowo, Dzierżążno, Sitno, Kaliska, Brodnica Dolna, Brodnica Górna w 2020 roku”, 3) Część nr 3 zamówienia – „Wykonywanie usług w zakresie bieżących remontów dróg gruntowych z wykorzystaniem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską na terenie Łapalice, Prokowo, Pomieczyńska Huta, Sianowska Huta, Ręboszewo, Smętowo, Kosy, Grzybno oraz miasto Kartuzy w 2020 roku”. 3. Szacowane ilości poszczególnych maszyn na dane Części zamówienia: LP RODZAJ MASZYNY BUDOWLANEJ ILOŚĆ WYNAJMOWANYCH MASZYN BUDOWLANYCH cz. nr 1 cz. nr 2 cz. nr 3 1 Równiarka 1 1 1 2 Koparko-ładowarka 1 1 1 3 Walec drogowy 1 1 1 4. Wynajmowane maszyny budowlane muszą spełniać n/w parametry techniczne: 1) Równiarka - ciężar całkowity równiarki 10 t – 15 t, szerokość lemiesza środkowego 3000 mm – 4500 mm, 2) Koparko-ładowarka – ciężar całkowity 8 t – 9 t, pojemność łyżki dwudzielnej 1m3 – 1,5m3, 3) Walec drogowy – ciężar całkowity 8 t – 12 t. 5. Wynajmowane przez Zamawiającego maszyny budowlane muszą spełniać warunki techniczne dopuszczające do ruchu po drogach publicznych. 6. Wynajmowane przez Zamawiającego maszyny budowlane muszą pozostawać w gotowości technicznej przez cały okres realizacji zamówienia. 7. W przypadku awarii wynajmowanej maszyny podczas wykonania zleconego zakresu prac, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia w ciągu 2 godz. maszyny zastępczej o porównywalnych parametrach technicznych. 8. Operatorzy maszyn budowlanych muszą posiadać aktualne uprawnienia do prowadzenia danego typu maszyny. 9. Orientacyjne zapotrzebowanie na wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską wynosi: NUMER CZĘŚCI ZAMÓWIENIA RODZAJ MASZYNY BUDOWLANEJ RÓWNIARKA[h] KOPARKO-ŁADOWARKA [h] WALEC DROGOWY[h] 1 120 40 75 2 120 40 75 3 120 40 75 10. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w okresie obowiązywania umowy oraz kosztorysowy charakter rozliczenia, Zamawiający ma prawo do: 1) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie o 15%, 2) zmiany ilości godzin dla poszczególnych maszyn przy zachowaniu cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w ofercie, 3) zwiększenia ilości godzin pracy maszyn danego rodzaju przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie z jednoczesnym założeniem, że wartości zawartej umowy ulegnie zwiększeniu maksymalnie o 50%. 11. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności określonej w pkt 11, w tym: 1) zmiana zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie cen jednostkowych za godzinę pracy maszyny danego rodzaju, 2) żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % ceny umownej. 12. Wynajmowane przez Zamawiającego maszyny budowlane muszą spełniać warunki techniczne dopuszczające do ruchu po drogach publicznych. 13. Wynajmowane przez Zamawiającego maszyny budowlane muszą pozostawać w gotowości technicznej przez cały okres realizacji zamówienia. 14. W przypadku awarii wynajmowanej maszyny podczas wykonania zleconego zakresu prac, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia w ciągu 2 godz. maszyny zastępczej o porównywalnych parametrach technicznych. 15. Wynajmowane maszyny budowlane wykorzystywane będą do prowadzenia robót na terenie gminy Kartuzy, polegających na równaniu i profilowaniu dróg gruntowych, wałowaniu, formowaniu przydrożnych skarp, czyszczeniu rowów, układaniu płyt YOMB, równomiernym rozkładaniu kruszywa na drogach, itp. 16. Równanie i profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg, obejmuje wykonanie następujących czynność: 1) wyrównywanie wybojów ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów w czasie suchej pogody oraz z nierównomiernego zagęszczenia jezdni, 2) uzupełnienie głębokich lokalnych ubytków materiałem zbliżonym do miejscowego, 3) uzyskanie przekroju daszkowego (za zgodą inspektora nadzoru dopuszcza się inny przekrój), ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein, 4) wykonanie rowków odprowadzających wodę w przypadku występowania zawyżonych poboczy, 5) usunięcie nasypanego w trakcie roboty gruntu z pobocza, 6) zagęszczanie walcem samojezdnym po każdorazowym przejechaniu równiarki. 17. Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać roboty zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami ochrony środowiska i warunkami bezpieczeństwa pracy. 18. Zamawiający nie zapewnia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy ani miejsca poboru energii elektrycznej oraz wody. 19. Podczas wykonywania robót Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót. 20. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji roboty nastąpi na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego zawierającego informacje między innymi o: 1) rodzaju zamawianej maszyny budowlanej, 2) miejscu prowadzenia robót, 3) zakresie i technologii wykonania robót, 4) terminie rozpoczęcia robót. 21. Wykonawca jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w zakresie prowadzonych robót. 22. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. 23. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robót, a Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy w tych czynnościach. 24. Wykonane roboty podlegają odbiorowi przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Z czynności odbiorowych sporządzane będą protokoły odbioru robót. 25. Rozliczenie wynajmu odbywać się będzie zewnętrznym dowodem księgowym w oparciu o stawki jednostkowe za godzinę najmu określone przez Wykonawcę w ofercie. 26. Do każdego zewnętrznego dowodu księgowego Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć potwierdzone przez upoważnionego pracownika Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę karty pracy sprzętu oraz protokoły odbioru robót. 27. Zamawiający przy rozliczeniu będzie uwzględniał tylko rzeczywisty czas pracy maszyny w zleconym zakresie robót, nie uwzględniając czasu dojazdu do miejsca prowadzenia robót, powrotu oraz przestojów związanych z czynnościami serwisowymi. 28. Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin płatności nie krótszy niż 14 dni nie dłuższy niż 30 dni, od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowego zewnętrznego dowodu księgowego prawidłowej wraz z wymaganymi dokumentami. Termin płatności należy podać w pełnych dniach; 2) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia w zakresie obsługi wynajętych maszyn (operatorzy maszyn);
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w następującej wysokości: 1) dla Części Nr 1 – 500,- zł (słownie: pięćset złotych),2) dla Części Nr 2 – 500,- zł (słownie: pięćset złotych),3) dla Części Nr 3 – 500,- zł (słownie: pięćset złotych). 2. Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) Oryginał (który nie będzie w sposób trwały związany z ofertą, np. w dodatkowej kopercie) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formach niepieniężnych określonych w Części XI SIWZ. 2) W przypadku osoby (lub osób) działającej w imieniu Wykonawcy w oparciu o odrębnie udzielone pełnomocnictwo - oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach