Przetargi.pl
Wykonanie przebudowy parkingu samochodów trasowych przy ulicy Kontenerowej wraz z uzbrojeniem podziemnym

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6274036 , fax. 58 6274578
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
  ul. Rotterdamska 9
  81-337 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 6274036, fax. 58 6274578
  REGON: 19192057700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.port.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przebudowy parkingu samochodów trasowych przy ulicy Kontenerowej wraz z uzbrojeniem podziemnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy parkingu samochodów trasowych przy ul. Kontenerowej wraz z uzbrojeniem podziemnym w Gdyni oraz dopełnieniem wszelkich formalności związanych z przekazaniem parkingu do użytkowania. 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)wykonanie kompleksowych robót budowlanych w zakresie przebudowy parkingu na podstawie dokumentacji projektowej pt.: „Przebudowa parkingu dla samochodów trasowych przy ul. Kontenerowej wraz z uzbrojeniem podziemnym ” opracowanej przez P.B.L. i M. „SPECBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w 2019r., stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, w tym: a)rozbiórkę istniejących nawierzchni oraz pozostałych obiektów i sieci kolidujących z przebudową, b)rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, c)wycinkę krzewów oraz wykonanie trawników, d)budowę nawierzchni parkingu z kostki betonowej wraz z odwodnieniem, e)przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, f)przebudowę istniejących sieci kablowych energetycznych oraz budowę zasilania istniejących i projektowanych obiektów, g)budowę oświetlenia zewnętrznego terenu wraz z rozdzielnicami sieciowymi i złączami kablowymi, h)budowę kanalizacji kablowej energetycznej wraz ze studniami kablowymi, i)budowę nowego ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi, j)wykonanie docelowej organizacji ruchu, k)wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót oraz uzgodnienie jej z BCT, IM SOLUTIONS sp. z o.o., STAR WASH Myjnia Tir Karol Głowienkowski oraz Działem Realizacji Zamawiającego; l)zapewnienie bezpiecznych wjazdów oraz dojść pieszych do istniejących obiektów na czas prowadzonych robót, m)korekta wysokości urządzeń Systemu Automatyzacji Bram BCT. 2)wykonanie wszelkich robót towarzyszących niezbędnych do kompleksowej realizacji zamówienia, w tym ich etapowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, tj. w sposób umożliwiających ciągłe funkcjonowanie użytkowników (BCT, IM SOLUTIONS sp. z o.o., użytkownicy budynku biurowego przy ul. Wiśniewskiego 31).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach