Przetargi.pl
Remont nawierzchni gruntowej dróg powiatowych:nr 2712G i nr 2721G żużlem

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 83200 Starogard Gdański, ul. Mickiewicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 562-34-61 , fax. (058) 562-34-62
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Mickiewicza 9
  83200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. (058) 562-34-61, fax. (058) 562-34-62
  REGON: 19168726000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni gruntowej dróg powiatowych:nr 2712G i nr 2721G żużlem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: remont nawierzchni gruntowej dróg powiatowych: nr 2712G na odcinku Sumin-Koteże i nr 2721G na odcinku Bietowo-Szteklin polegający na wbudowaniu żużla o frakcji 2-4 mm w łącznej ilości 2 000 ton. Ilość żużla do wbudowania w drogę powiatową nr 2712G to 250 ton. Ilość żużla do wbudowania w drogę powiatową nr 2721G to 1 750 ton. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiału w miejsce remontu oraz rozłożenie go. Rozłożenie materiału powinno zostać wykonane równomiernie na całej długości odcinków dróg w sposób zapewniający uzupełnienie istniejących ubytków. Żużel musi posiadać kod odpadu, który dopuszcza go do zastosowania w drogownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz. 796). Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu, z którego wynikać będzie, że żużel użyty do realizacji zadania jest dopuszczony do zastosowania w drogownictwie na podstawie w/w rozporządzenia oraz do przedłożenia raportu z badań promieniotwórczości naturalnej. Odbioru materiału (żużla) przeznaczonego do wbudowania dokona pracownik Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim (lub osoba upoważniona przez PZD Starogard Gdański) na podstawie dokumentów dostawy wystawionych w miejscu załadunku przedstawionych przez Wykonawcę. Wykonawca przedstawi elektroniczny wydruk kwitu wagowego środka transportu netto zważonego na legalizowanych wagach. Elektroniczny wydruk kwita wagowego będzie integralną częścią dowodu dostawy żużla przeznaczonego do wbudowania. W przypadku braku dowodu wagowego lub stwierdzenia wady jakościowej, materiał nie zostanie odebrany. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania wagi pojazdu oraz pobierania próbek rozjemczych materiału celem wykonania badania analizy sitowej. Pomiar kontrolny odbywać się będzie na wadze zlokalizowanej przy ul. Jabłowskiej 17 w Starogardzie Gdańskim. Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego o terminie dowozu materiału na poszczególne lokalizacje.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł. słownie złotych: trzy tysiące 00/100). 2. Wadium musi być wniesione na koncie bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:a)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Spółdzielczym o/ Starogard Gdański nr 94 8340 0001 0005 5420 2000 0004; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.)3.W przypadku wniesienia przez Wykonawców wspólnie składających ofertę wadium w innej formie niż pieniądz, gwarancja/poręczenie winno być wystawione na wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach