Przetargi.pl
Rozbudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w miejscowości Czarna Woda wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego

Gmina Miejska Czarna Woda ogłasza przetarg

 • Adres: 83262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5878855 w. 38 , fax. 585 878 801
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Czarna Woda
  ul. Mickiewicza 7
  83262 Czarna Woda, woj. pomorskie
  tel. 058 5878855 w. 38, fax. 585 878 801
  REGON: 19024010700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w miejscowości Czarna Woda wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa nawierzchni drogowych – ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej wraz z peronem, parkingu, rozbudowa skrzyżowań, rozbudowa zjazdów publicznych, indywidualnych w ciągu drogi gminnej - ul. Mickiewicza na terenie miejscowości Czarna Woda wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową linii kablowej oświetlenia drogowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium: w kwocie 10.000,00 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy zł 00/100). 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Skórczu nr 11 8342 0009 4003 2001 2000 0004 (decyduje DATA UZNANIA WPŁATY NA KONCIE Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych kserokopię dokumentu wadium należy trwale złączyć z ofertą, a oryginał złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego albo oryginał złożyć wraz z ofertą, ale w oddzielnej kopercie. 7. W przypadku gwarancji (poręczeń) z ich treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania. 9. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 10. Przypadki, w których Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego: - odmowa podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - niewniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Prawa zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach