Przetargi.pl
Świadczenie usług ratownictwa wodnego na pływalniach i basenach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, al. Niepodległości
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 555 350 , fax. 523 555 366
 • Data zamieszczenia: 2019-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji
  al. Niepodległości 4
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 555 350, fax. 523 555 366
  REGON: 32988100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir-inowroclaw.samorzady.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ratownictwa wodnego na pływalniach i basenach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratownictwa wodnego na pływalniach i basenach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w zakresie : 1) usług określonych w: a) ustawie z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482, z późn. zm.), w szczególności wskazanych w art. 13 i 16 niniejszej ustawy, b) ustawie z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993, z późn. zm.), w szczególności wskazanych w art. 14, 2) wpisu ratownika wodnego do dziennika dyżurów ratowników według miesięcznych planów zabezpieczenia świadczonych usług ratownictwa wodnego na pływalniach i basenach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, zatwierdzonych przez Zamawiającego, 3) przestrzegania regulaminów w obiektach pływalni i basenów, 4) nie wpuszczania przez ratowników wodnych na obszar wodny lub żądania opuszczenia go przez osoby, których zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajdują się one w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środka odurzającego, zgodnie z art. 6 ustawy o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, 5) niezwłocznego zgłaszania kierownictwu basenu lub pływalni, pracownikowi kasy o przekroczeniu stanów minimalnych zapasów środków i materiałów do udzielania pomocy przedmedycznej (w tym terminów ważności) oraz wyposażenia sprzętu medycznego i ratowniczego, 6) wykorzystywania punktów medycznych i socjalnych wyłącznie do celów służbowych, 7) bieżącego prowadzenia dziennika dyżurów ratowników, w tym w szczególności: dokumentacji prowadzonych działań ratowniczych, kontrolowania warunków kąpieli (woda, powietrze, otoczenie) i rejestrowania wyników tych kontroli, uszkodzeń lub braków w wyposażeniu oraz innych zdarzeń zaistniałych w trakcie świadczenia usług; 8) sterowania oświetleniem w obrębie niecek i dostosowywania go do potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom; 9) pełnej współpracy z kierownictwem pływalni lub basenu w zakresie zabezpieczenia pełnego nadzoru nad bezpieczeństwem i ochroną osób korzystających z usług pływalni lub basenu. Przerwy śniadaniowe dla ratowników wodnych: - w Krytej Pływalni „Wodny Park”: gdy obiekt jest czynny od godziny 6.00 do godziny 22.00: dla pierwszego ratownika wodnego w godzinach od 10.00 do 10.15 oraz w godzinach od 18.00 do 18.15, dla drugiego ratownika wodnego w godzinach od 10.15 do 10.30 oraz w godzinach od 18.15 do 18.30, dla trzeciego ratownika wodnego w godzinach od 10.30 do 10.45 oraz w godzinach od 18.30 do 18.45; gdy obiekt jest czynny od godziny 10.00 do godziny 22.00: dla pierwszego ratownika od godziny 16.00 do godziny 16.15, dla drugiego ratownika od godziny 16.15 do godziny 16.30, dla trzeciego ratownika od godziny 16.30 do godziny 16.45; - na Basenie Odkrytym: dla pierwszego ratownika od godziny 14.00 do godziny 14.15, dla drugiego ratownika od godziny 14.15 do godziny 14.30; - w Krytej Pływalni „Delfin”, gdy obiekt jest czynny od godziny 6.00 do godziny 22.00: dla pierwszego ratownika wodnego w godzinach od 10.00 do 10.15 oraz w godzinach od 18.00 do 18.15, dla drugiego ratownika wodnego w godzinach od 10.15 do 10.30 oraz w godzinach od 18.15 do 18.30; gdy obiekt jest czynny od godziny 10.00 do godziny 22.00: dla pierwszego ratownika od godziny 16.00 do godziny 16.15, dla drugiego ratownika od godziny 16.15 do godziny 16.30, - w Inowrocławskiej Termie: Zamawiający zapewni stanowisko pozwalające na nadzór i konsumpcję na terenie niecki basenowej. 2. Wykaz obiektów: - Kryta Pływalnia „Wodny Park”, ul. Toruńska 46-48 w Inowrocławiu; czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 22.00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach 10.00 – 22.00; obiekt posiada nieckę o wymiarach 12,50 x 25,00 m, nieckę rekreacyjną o głębokości 0,45 – 1,2 m z atrakcjami i hamownią, dwie wanny jacuzzi; trzy stanowiska ratownicze; - Kryta Pływalnia „Delfin”, ul. M. Wierzbińskiego 11 w Inowrocławiu; czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 22.00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach 10.00 – 22.00; obiekt posiada nieckę o wymiarach 12,30 x 24,85 m; dwa stanowiska ratownicze; - Basen Odkryty, ul. Świętokrzyska 107 w Inowrocławiu; w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00 – 18.00; obiekt posiada nieckę o wymiarach 25,00 x 50,00 m; dwa stanowiska ratownicze; - Inowrocławska Terma, ul. Świętokrzyska 107 w Inowrocławiu; w miesiącach: styczeń, marzec, kwiecień, maj, październik, listopad, grudzień czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 7.10 – 20.00, w niedziele w godzinach 10.00 – 20.00; oraz w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 7.10 - 22.00, w niedziele w godzinach 10.00 – 22.00, obiekt posiada nieckę o wymiarach 24,93 x 6,0 m, jedną wannę jacuzzi; jedno stanowiska ratownicze. Powyższe godziny funkcjonowania pływalni i basenów mogą być modyfikowane w każdym czasie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Uwaga: Planowana ilość godzin usług ratownictwa wodnego wynosi 30.240 godzin i 20 minut. Powyższa ilość godzin jest wartością maksymalną: - uwzględniającą pomniejszenie nominalnego wymiaru liczby godzin funkcjonowania pływalni i basenów, o liczbę godzin przerw technologicznych i - nieuwzględniającą innych nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy przerw lub zmian w godzinach funkcjonowania pływalni i basenów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75252000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310,836 i 1572, z późn. zm.). 4. Wadium należy wnieść w: a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PKO BP S.A., numer: 57 1020 1505 0000 0202 0183 4357, jako termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego, b) innej formie niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: w Samodzielnym, wieloosobowym stanowisku pracy ds. zamówień publicznych, pok. nr 119A Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu przy al. Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 5. Niewniesienie wadium w terminie lub w inny sposób niż określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania usług ratownictwa wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1482 z późn. zm.), 2. wpis do wykazu podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań ratownictwa wodnego prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dostępnym pod adresem: https://www.gov.pl
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę (wykonawców) do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, ze złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów o których mowa w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach