Przetargi.pl
Obsługa krytych pływalni w zakresie ratownictwa wodnego, zlokalizowanych przy ul. Kromera 11 oraz ul. Pijarów 4 w Bydgoszczy.

Bydgoskie Centrum Sportu ogłasza przetarg

 • Adres: 85-674 Bydgoszcz, Gdańska 163
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (52) 376-22-22
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bydgoskie Centrum Sportu
  Gdańska 163
  85-674 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (52) 376-22-22
  REGON: 093118025
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bcsbydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa krytych pływalni w zakresie ratownictwa wodnego, zlokalizowanych przy ul. Kromera 11 oraz ul. Pijarów 4 w Bydgoszczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa krytej pływalni położonej w Bydgoszczy przy ul. Kromera 11,Przedmiotem zamówienia jest obsługa krytej pływalni położonej w Bydgoszczy przy ul. Pijarów 4,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75252000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Wykonawca musi wykazać, że uzyskał zgodę Ministra Spraw Wewnętrznychdo wykonywania ratownictwa wodnego i w jej myśl jest podmiotem uprawnionymdo wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 18.08.2011 r.O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 350).sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.zdolności technicznej lub zawodowej:w zakresie Części Ia) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 usługę o wartości min. 300 000,00 zł brutto, która polegała na obsłudze krytej pływalni w zakresie ratownictwa wodnego.b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 6 osobami, które pełnić będą funkcję ratowników wodnych. Wymaga się, by każda z w/w osób posiadała uprawnienia do świadczenia obsługi w zakresie ratownictwa wodnego, legitymowała się ważnym zaświadczeniem o ukończeniu kursu w przedmiocie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskała tytuł Ratownika.w zakresie Części IIa) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 usługę o wartości min. 300 000,00 zł brutto, która polegała na obsłudze krytej pływalni w zakresie ratownictwa wodnego.b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 6 osobami, które pełnić będą funkcję ratowników wodnych. Wymaga się, by każda z w/w osób posiadała uprawnienia do świadczenia obsługi w zakresie ratownictwa wodnego, legitymowała się ważnym zaświadczeniem o ukończeniu kursu w przedmiocie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskała tytuł Ratownika.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach