Przetargi.pl
Świadczenie usług ratownictwa wodnego na pływalniach i basenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, al. Niepodległości
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 555 350 , fax. 523 555 366
 • Data zamieszczenia: 2021-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji
  al. Niepodległości 4
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 555 350, fax. 523 555 366
  REGON: 32988100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir-inowroclaw.samorzady.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ratownictwa wodnego na pływalniach i basenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratownictwa wodnego na pływalniach i basenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, w zakresie stanowiącym minimalne wymagania do świadczonych usług: 1) określonych w: a) ustawie z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350, z późn. zm.), w szczególności wskazanych w art. 13 i 16 niniejszej ustawy, b) ustawie z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.), w szczególności wskazanych w art. 14, 2) wpisu ratownika wodnego do dziennika dyżurów ratowników według miesięcznych planów zabezpieczenia świadczonych usług ratownictwa wodnego na pływalniach i basenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, zatwierdzonych przez Zamawiającego, 3) przestrzegania regulaminów w obiektach pływalni i basenu, 4) Zamawiający upoważnia ratowników wodnych do nie wpuszczania na obszar wodny lub żądania opuszczenia go przez osoby, których zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajdują się one w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środka odurzającego, 5) niezwłocznego zgłaszania kierownictwu basenu lub pływalni, pracownikowi kasy o przekroczeniu stanów minimalnych zapasów środków i materiałów do udzielania pomocy przedmedycznej (w tym terminów ważności) oraz wyposażenia sprzętu medycznego i ratowniczego, 6) wykorzystywania punktów medycznych i socjalnych wyłącznie do celów służbowych, 7) bieżącego prowadzenia dziennika dyżurów ratowników, w tym w szczególności: dokumentacji prowadzonych działań ratowniczych, kontrolowania warunków kąpieli (woda, powietrze, otoczenie) i rejestrowania wyników tych kontroli, uszkodzeń lub braków w wyposażeniu oraz innych zdarzeń zaistniałych w trakcie świadczenia usług, 8) sterowania oświetleniem w obrębie niecek i dostosowywanie go do potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, 9) pełnej współpracy z kierownictwem pływalni lub basenu w zakresie zabezpieczenia pełnego nadzoru nad bezpieczeństwem i ochroną osób korzystających z usług pływalni lub basenu w obrębie niecki basenowej, 2. Wykaz obiektów: 1) Kryta Pływalnia „Wodny Park", ul. Toruńska 46-48 w Inowrocławiu; obiekt posiada nieckę o wymiarach 12,5 x 25,0 m, nieckę rekreacyjną o głębokości 0,45 – 1,2 m z atrakcjami i hamownią, dwie wanny jacuzzi; trzy stanowiska ratownicze; 2) Kryta Pływalnia „Delfin”, ul. M. Wierzbińskiego 11 w Inowrocławiu; obiekt posiada nieckę o wymiarach 12,3 x 24,85 m; dwa stanowiska ratownicze; 3) Basen Solankowy, ul. Świętokrzyska 107 w Inowrocławiu; obiekt posiada nieckę o wymiarach 24,93 x 6,0 m, jedną wannę jacuzzi; jedno stanowisko ratownicze. - godziny funkcjonowania pływalni i basenu zostały określone w załącznikach nr 1 i 3 do uchwały nr XVI/164/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminów obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta Inowrocławia, w tym oddanych w trwały zarząd (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego poz. 5754) - regulaminów udostępnionych na terenach pływalni i basenu OSiR. 3. Przerwy śniadaniowe dla ratowników wodnych: 1) w Krytej Pływalni „Wodny Park”: a) gdy obiekt jest czynny od godziny 6.00 do godziny 22.00: - dla pierwszego ratownika wodnego w godzinach od 10.00 do 10.15 oraz w godzinach od 18.00 do 18.15, - dla drugiego ratownika wodnego w godzinach od 10.15 do 10.30 oraz w godzinach od 18.15 do 18.30, - dla trzeciego ratownika wodnego w godzinach od 10.30 do 10.45 oraz w godzinach od 18.30 do 18.45, b) gdy obiekt jest czynny od godziny 10.00 do godziny 22.00: - dla pierwszego ratownika od godziny 16.00 do godziny 16.15, - dla drugiego ratownika od godziny 16.15 do godziny 16.30, - dla trzeciego ratownika od godziny 16.30 do godziny 16.45; 2) w Krytej Pływalni „Delfin”: a) gdy obiekt jest czynny od godziny 6.00 do godziny 22.00: - dla pierwszego ratownika wodnego w godzinach od 10.00 do 10.15 oraz w godzinach od 18.00 do 18.15, - dla drugiego ratownika wodnego w godzinach od 10.15 do 10.30 oraz w godzinach od 18.15 do 18.30, b) gdy obiekt jest czynny od godziny 10.00 do godziny 22.00: - dla pierwszego ratownika od godziny 16.00 do godziny 16.15, - dla drugiego ratownika od godziny 16.15 do godziny 16.30; 3)w Basenie Solankowym: Zamawiający zapewni stanowisko pozwalające na nadzór i konsumpcję na terenie niecki basenowej. 4. 1) Planowana łączna ilość godzin usług ratownictwa wodnego wynosi 28.288 godz. 2) Powyższa łączna ilość godzin jest wartością maksymalną: a) uwzględniającą pomniejszenie nominalnego wymiaru liczby godzin funkcjonowania pływalni i basenu, o liczbę godzin przerw technologicznych i b) nieuwzględniającą innych nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy przerw lub zmian w godzinach funkcjonowania pływalni i basenu. 3) Powyższe godziny funkcjonowania pływalni i basenów mogą być modyfikowane w każdym czasie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75252000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach