Przetargi.pl
Wynajem i serwis toalet przenośnych wraz z umywalką dla pracowników obiektów hydrotechnicznych w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-071 Bydgoszcz, Adama Mickiewicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 (52) 33 91 100 , fax. +48 (52) 33 91 200
 • Data zamieszczenia: 2019-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
  Adama Mickiewicza 15
  85-071 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48 (52) 33 91 100, fax. +48 (52) 33 91 200
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bydgoszcz.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem i serwis toalet przenośnych wraz z umywalką dla pracowników obiektów hydrotechnicznych w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zmówienia jest wykonanie usługi: wynajęcia, dostawy, montażu, serwisu i demontażu, po zakończeniu Umowy, 13 kabin sanitarnych o podwyższonym standardzie, nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych, ze zlewem, zbiornikiem z wodą i mydłem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zamówienia zostało podzielone na 2 części: Część 1 „Wynajem i serwis 12 toalet przenośnych wraz z umywalką dla pracowników obiektów hydrotechnicznych w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Zarządzie Zlewni w Inowrocławiu”. 12 toalet przenośnych dla jednostek organizacyjnych podległych pod Zarząd Zlewni w Inowrocławiu: 1. Śluza Józefinki - ul. Nakielska 6, 89-100 Nakło nad Notecią, 1 sztuka 2. Śluza Nakło Wschód - ul. Wiejska 69, Występ, 89-100 Nakło nad Notecią, 1 sztuka 3. Śluza Nakło Zachód - ul. Półwiejska 15, 89-100 Nakło nad Notecią, 1 sztuka 4. Śluza Gromadno - Ludwikowo 62, 89-240 Kcynia, 1 sztuka 5. Śluza Pakość - ul. Śluza 1/1, 88-170 Pakość, 1 sztuka 6. Śluza Dębinek - ul. Śluzowa 6, 86-005 Prądki, 1 sztuka 7. Śluza Osowa Góra - ul. Mińska 127, 85-428 Bydgoszcz, 1 sztuka 8. Śluza Prądy - ul. Mińska 105, 85-428 Bydgoszcz, 1 sztuka 9. Śluza Łabiszyn - ul. 11 Stycznia 19, 89-210 Bydgoszcz, 1 sztuka 10. Śluza Antoniewo - Antoniewo 37, 89-210 Łabiszyn, 1 sztuka 11. Śluza Frydrychowo - Nowe Dąbie 47, 89-210 Łabiszyn, 1 sztuka 12. Śluza Krostkowo - Lipia Góra 119, 64-820 Szamocin, 1 sztuka Część 2 „Wynajem i serwis toalety przenośnej wraz z umywalką dla pracowników obiektu hydrotechnicznego w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Zarządzie Zlewni w Pile”: 1 toaletę przenośną dla jednostki organizacyjnej podległej pod Zarząd Zlewni w Pile: 1. Śluza Rosko - ul. Nowe Dwory 2, 64-730 Wieleń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Oferta powinna zawierać: a) Wypełniony formularz ofertowy - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. b) Oświadczenia wymagane postanowieniami rozdz. IX SIWZ, tj.: załącznik nr 3 i załącznik nr 4 oraz w terminie 3-ch dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert załącznik nr 5 tj. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 24 11 ust. 11 ustawy Pzp, dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. c) Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) i do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, jeśli umocowanie do podpisania dokumentów i oświadczeń nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów. d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach