Przetargi.pl
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Waganiec

Gmina Waganiec ogłasza przetarg

 • Adres: 87-731 Waganiec, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 830 044 , fax. 542 830 640
 • Data zamieszczenia: 2021-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Waganiec
  ul. Dworcowa 11
  87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 830 044, fax. 542 830 640
  REGON: 91086645900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Waganiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zwanych w dalszej części „nieruchomościami zamieszkałymi”, położonych w granicach administracyjnych Gminy Waganiec. 2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w Część II SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach