Przetargi.pl
Świadczenie usług publikacji

Województwo Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 80-810 Gdańsk, Okopowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 261 555 , fax. (58)3268557
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Pomorskie
  Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 261 555, fax. (58)3268557
  REGON: 19167483600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pomorskie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług publikacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług publikacji na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwanaście części: 1) Część nr 1-6 polega na publikacji materiałów informacyjno-promocyjnych w lokalnych gazetach bezpłatnych wydawanych w wybranych powiatach województwa pomorskiego, tj.: Część 1. dotyczy powiatu puckiego Część 2. dotyczy powiatu wejherowskiego Część 3. dotyczy powiatu lęborskiego Część 4. dotyczy powiatu kartuskiego Część 5. dotyczy powiatu starogardzkiego Część 6. dotyczy powiatu gdańskiego. 2) Część nr 7-11 polega na publikacji materiałów informacyjno-promocyjnych w lokalnych gazetach płatnych wydawanych w wybranych powiatach województwa pomorskiego, tj.: Część 7. dotyczy powiatu kościerskiego Część 8. dotyczy powiatu słupskiego Część 9. dotyczy powiatu malborskiego Część 10. dotyczy powiatu kwidzyńskiego Część 11. dotyczy powiatu tczewskiego 3) Część nr 12 polega na sukcesywnym zamieszczaniu w drukowanej, płatnej, codziennej prasie o zasięgu regionalnym obejmującym województwo pomorskie czarno-białych i kolorowych ogłoszeń. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części został określony w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w projektach umów, które są załącznikami nr 4.1, 4.2 oraz 4.3 do SIWZ. 4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 5. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy osób wykonujących czynności związane m.in.: a) dla części nr 1-11: czynności administracyjno-biurowe związane z realizacją zamówienia b) dla części nr 12: z opracowaniem graficznym, przesłaniem treści ogłoszenia do składu oraz inne czynności administracyjno-biurowe związane z realizacją zamówienia. 2) Jeżeli czynności wskazane w ust. 5 pkt 1 spełniające przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu Pracy Wykonawca będzie Wykonywał samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel) Zamawiający uzna to za spełnienie warunku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia. 3) Wykonawca w umowie oświadczy, iż osoba lub osoby, wykonujące wyżej wymienione czynności w trakcie realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 5 pkt 1 są lub będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 4) Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osoby/osób, o których mowa w ust. 5 pkt 1. 5) Zamawiający informuje, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, uprawniony jest do powiadomienia właściwego inspektoratu pracy i zwrócenia się o przeprowadzenie przez niego kontroli. 6) Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 5 pkt 1 powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres wykonywania czynności określonych w pkt 1 na rzecz Wykonawcy (będącego pracodawcą), świadczonych w wyznaczonym przez niego miejscu, czasie oraz zakresie i pod jego kierownictwem, powierzonych tej osobie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 7) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 5 pkt 1 przez Wykonawcę, zostały uregulowane w projektach umów, które są załącznikami nr 4.1, 4.2 oraz 4.3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79970000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach