Przetargi.pl
Dostawa zestawów jednorazowego użytku do poboru UKKP wraz z dzierżawą separatorów komórkowych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8422021 do 23 , fax. 598 427 449
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
  ul. Szarych Szeregów 21
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 059 8422021 do 23, fax. 598 427 449
  REGON: 29178200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krwiodawstwo.slupsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów jednorazowego użytku do poboru UKKP wraz z dzierżawą separatorów komórkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Dostawa zestawów jednorazowego użytku do poboru UKKP wraz z dzierżawą separatorów komórkowych zgodnie z formularzem ofertowym załącznik nr 1 do IdW oraz formularzem asortymentowo- cenowym załącznik nr 2 do IdW. 2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ( zatrudnienie na podstawie umowy o pracę). 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. 9. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 10. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zamówienia w walutach obcych. 11. Wspólny słownik zamówień CPV: 33190000 – Różne urządzenia medyczne 33141300 – Urządzenia do nakłuwania żył i pobierania krwi 33141620 – Zestawy medyczne 33692500-2 – Płyny dożylne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach