Przetargi.pl
Świadczenie usług przewozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w roku szkolnym 2017/2018

Gmina Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg

 • Adres: 77-116 Czarna Dąbrówka, Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 212 643, , fax. 59 811 26 44
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarna Dąbrówka
  Gdańska 5
  77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie
  tel. 598 212 643, , fax. 59 811 26 44
  REGON: 770979507
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.czarnadabrowka.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług przewozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w roku szkolnym 2017/2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu dzieci z miejsca zamieszkania na zajęcia do placówki oświatowej i z placówki oświatowej do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2017/2018. 2. Przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 8 do SIWZ: godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć, miejscowości, z których mają być przewożone dzieci do placówki oświatowej, szacunkowa liczba osób, ilość kilometrów. 3. Do obowiązków Wykonawcy zamówienia należy: 1) Przewóz dzieci z miejscowości i miejsca zamieszkania oraz o godzinach wskazanych w załączniku nr 8 w dniach nauki w szkole. 2) Dostosowanie rozkładu jazdy do czasu trwania zajęć szkolnych przewożonych uczniów w przypadku zmiany planu zajęć w poszczególnych placówkach oświatowych w okresie obowiązywania umowy do nowego rozkładu dowozów i odwozów dzieci, przekazanego wykonawcy przez Dyrektorów poszczególnych placówek, na 5 dni przed przewidywaną zmianą. 3) Przewóz dzieci w dni nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni wolnych od nauki w czasie obowiązywania umowy po konsultacji z dyrektorami szkół, dodatkowo przewóz dzieci, jeśli zajęcia przewidziane będą w soboty. 4. Pojazdy muszą być ogrzewane i klimatyzowane. 5. Zamawiający do dnia 15 każdego miesiąca przekaże Wykonawcy imienną listę uczniów korzystających z przewozu. 6. Przewozy mogą być dokonywane wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy „Prawo o ruchu drogowym” i innych przepisach związanych z przewozem osób. 7. Wykonawca musi dysponować pojazdami/środkami transportowymi do przewozu dzieci i młodzieży, które na danym kierunku/danej trasie muszą posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących. 8. W załączniku nr 8 do SIWZ została podana szacunkowa ilość dzieci dowożonych i odwożonych oraz szacunkowe godziny przewozu uczniów. Dokładne oznaczenie przedziałów czasowych i przystanków/miejsc, z jakich powinien być wykonany dowóz uczniów do szkoły oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć lekcyjnych, ustalone zostaną pomiędzy przewoźnikiem a dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych do 28.08.2017r., a wypełniony, poprawiony i podpisany przez uprawnione osoby załącznik nr 8 załączony do podpisanej wcześniej umowy na świadczenie usługi przewozu uczniów. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia opieki nad dziećmi podczas świadczenia usługi przewozu, na poszczególnych trasach. Wykonawca w załączniku nr 8 poda do dnia 28.08.2017 r. w sposób czytelny imiona i nazwiska osób sprawujących opiekę nad dziećmi podczas przewozu. W przypadku zmiany opiekuna przez Wykonawcę w czasie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego wraz z podaniem imienia i nazwiska nowego opiekuna. 10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie następujących czynności: kierowca pojazdu do przewozu uczniów, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Podwykonawcy. 11. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego przedstawi oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt 10. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności określone w pkt 10 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. W przypadku zmiany zatrudnionych w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić aktualne oświadczenie w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany osób. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Ww. zapisy stosuje się odpowiednio w umowach z Podwykonawcami. 12. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. w zakresie przewozu zbiorowego osób, ważnej na dzień podpisania umowy. W przypadku przedłużenia ważności w/w ubezpieczenia przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej przekazać Zamawiającemu kserokopię nowej polisy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wymagane jest wykazanie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06 września 2001 o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371 z późn. zmianami).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) kalkulacja cenowa – załącznik nr 9 do SIWZ 3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty, 4) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach