Przetargi.pl
DOSTAWA KAMIENNEJ SOLI DROGOWEJ NA POTRZEBY ZUD 2017/2018 i 2018/2019.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 76200 Słupsk, Jezierzyce, ul. Kolejowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8112575, 8473922, , fax. 059 8472210
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o.
  Jezierzyce, ul. Kolejowa 5
  76200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 059 8112575, 8473922, , fax. 059 8472210
  REGON: 22028997000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://slupsk-zgkjezierzyce-bip.alfatv.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: gminna spółka komunalna sp. zo.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA KAMIENNEJ SOLI DROGOWEJ NA POTRZEBY ZUD 2017/2018 i 2018/2019.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kamiennej soli drogowej typu DS oraz DR na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych prowadzonych przez zamawiającego w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019. Dostawy soli wraz z kosztami transportu obejmują dwa gatunki soli drogowej kamiennej z przeznaczeniem odpowiednio do wytwarzania solanki oraz wytwarzania mieszanki piaskowo – solnej lub posypywania dróg „czystą solą“. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14400000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Posiadanie kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach