Przetargi.pl
dostawa mikroskopu odwróconego

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 80233 Gdańsk, ul. Narutowicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 347 27 40, , fax. +48 58 348 60 79
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
  ul. Narutowicza 42686
  80233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. +48 58 347 27 40, , fax. +48 58 348 60 79
  REGON: 162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.pg.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa mikroskopu odwróconego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Baza mikroskopu odwróconego. Modularna budowa mikroskopu umożliwiająca użytkownikowi rozbudowę o elementy optyczne w formie kaset (np. automatyczna ośmiopozycyjna karuzela z filtrami fluorescencyjnymi, kodowany zmieniacz powiększeń lub kaseta z dodatkowym portem kamery). Kasety mogą być wymieniane przez użytkownika bez użycia specjalistycznych narzędzi. Baza wyposażona w dwa miejsca na kasety z elementami optycznymi. Baza mikroskopu z wbudowanym zautomatyzowanym dzielnikiem światła pomiędzy nasadką i lewy port kamery (0:100, 50:50, 100:0) Sterowanie dzielnikiem światła z poziomu oprogramowania oraz panelu dodatkowego. Baza wyposażona w zautomatyzowane sterowanie osią Z. Dołączony w postaci szuflady zmieniacz powiększeń 1x/1,6x/2x 3.2. Sterowanie funkcjami mikroskopu z poziomu oprogramowania oraz dotykowego kolorowego panelu ciekłokrystalicznego: m.in. zmiana obiektywu w drodze optycznej, zmiana techniki obserwacji, zmiana położenia rewolweru obiektywowego w osi Z 3.3 Zmotoryzowany uchwyt rewolwerowy obiektywowy, co najmniej sześciogniazdowy. 3.4. Obiektywy: • Plan-apochromatyczny, powiększenie 1,25x, apertura numeryczna co najmniej NA=0,04; odległość robocza co najmniej 5mm, • Plan-fluorytowy, dedykowany do kontrastu fazowego, kontrastu Nomarskiego i fluorescencji, powiększenie 10x, apertura numeryczna co najmniej NA=0,30; odległość robocza co najmniej 9mm, • Plan-fluorytowy, dedykowany do kontrastu fazowego, fluorescencji, i kontrastu Nomarskiego, powiększenie 20x, apertura numeryczna co najmniej NA=0,70; odległość robocza co najmniej 0,8mm, pierścień umożliwiający korektę grubości naczynia od 0-1,6mm, • Plan-fluorytowy, dedykowany do kontrastu fazowego, fluorescencji, i kontrastu Nomarskiego, powiększenie 40x, apertura numeryczna co najmniej NA=0,75; odległość robocza co najmniej 0,51mm, stała korekcja grubości naczynia: 0,17mm, • Plan-apochromatyczny, dedykowany do kontrastu Nomarskiego, fluorescencji, powiększenie 40x, apertura numeryczna co najmniej NA=0,95; odległość robocza co najmniej 0,18mm, pierścień umożliwiający korektę grubości naczynia od 0,11-0,23mm, • obiektyw do obrazowania z dużą rozdzielczością: plan-apochromatyczny, dedykowany do jasnego pola, kontrastu fazowego, kontrastu Nomarskiego i fluorescencji, powiększenie 60x, apertura numeryczna co najmniej NA=1,42; obiektyw immersyjny olejowy, odległość robocza co najmniej 0,15mm, 3.5. Nasadka okularowa • regulacja odległości międzyźrenicznej w zakresie co najmniej 50-76mm, • korekta wad wzroku +/- 5 dioptrii na prawym tubusie, • dwa okulary o powiększeniu 10x, • nasadka z regulowanym kątem nachylenia: 35-85 stopni 3.6. Filar do światła przechodzącego, uchylny (co najmniej 30 stopni od pionu). Ogniskowanie kondensora poprzez pokrętła umieszczone w przedniej części filaru . Mechanizm szybkiego powrotu do ustawionej pozycji kondensora. Zakres przesuwu kondensora: co najmniej 88mm. Źródło światła: lampa halogenowa o mocy co najmniej 100W 3.7. Stolik skanujący sterowany z poziomu oprogramowania oraz dołączonych drążków x/y, zakres ruchu umożliwiający skanowanie płytek wielodołkowych: co najmniej 114x75mm. 3.8. Kondensor: zautomatyzowana karuzela z co najmniej siedmioma miejscami na elementy optyczne. Zautomatyzowane, sterowane z poziomu oprogramowania: polaryzator oraz przesłona aperturowa. Odległość robocza co najmniej 26mm, apertura numeryczna co najmniej 0,55   3.9. Źródło światła do obserwacji w technice fluorescencji: palnik rtęciowy o mocy co najmniej 130W z gwarantowanym czasem życia co najmniej 1700h. Połączony z oświetlaczem fluorescencyjnym za pomocą światłowodu. Ośmiopozycyjna zautomatyzowana karuzela na filtry fluorescencyjne w postaci kasety w łatwy sposób wysuwanej z mikroskopu. Trzy kostki z filtrami fluorescencyjnymi, dedykowane dla: DAPI (wzbudzenie: 340-390nm, filtr dichroiczny: 410nm, filtr emisyjny otwarty od: 420nm) FITC (wzbudzenie: 470-495nm, filtr dichroiczny: 505nm, emisja: 510-550nm) TRITC (wzbudzenie: 530-550nm, filtr dichroiczny: 570nm, emisja: 575-625nm) 3.10. Inkubator • Inkubator czarny, podświetlenie LED • Zestaw pomocniczy do zamontowania inkubatora na mikroskopie • Jednostka grzejna z wyprowadzeniem ciepła do inkubatora, długość przewodu doprowadzającego ciepłe powietrze co najmniej 1,5m • Kontroler temperatury • Dwukanałowy mikser gazów • Insert dedykowany dla szkiełek mikroskopowych • Inserty dedykowane dla: płytek wielodołkowych, szalek 35mm z możliwością ich inkubacji w odpowiednim stężeniu gazów 3.11. Urządzenie do rutynowej, wizualnej kontroli hodowli komórkowych z obiektywami o powiększeniach 10/20/40x i okularami o powiększeniu 10 3.12. Kolorowa kamera cyfrowa: • typ sensora CCD • wielkość elementu światłoczułego 2/3 cala • rozdzielczość minimum 2576 x 1932 pikseli • wielkość piksela minimum 3,4 x 3,4µm • binning przynajmniej 2x, 4x • zakres dynamiki 14 bit • zakres czasu ekspozycji minimum 0,1ms - 160s • chłodzenie elementami Peltiera 10°C • czas odświeżania minimum 4,5 fps przy maksymalnej rozdzielczości, 33 fps przy rozdzielczości 640 x 480 pikseli • bezpośrednie połączenie z komputerem za pomocą portu Fire Wire 3.13. Oprogramowanie do cyfrowej rejestracji i analizy obrazu: • podgląd obrazów na żywo na ekranie monitora, wykonywanie zdjęć, nagrywanie sekwencji video (format AVI), • możliwość edycji warstwy z pomiarami, opisami lub warstw obrazów, • manualny oraz automatyczny tryb doboru parametrów akwizycji obrazu, • możliwość składania wielu obrazów mikroskopowych typu RGB w jeden obraz wielowymiarowy, • dodawanie notatek (tekst, strzałki, itp.) • możliwość podglądu wielu zdjęć jednocześnie, • zapis zdjęć wielu formatach m.in. TIFF, JPG, BMP, PNG, VSI, • umożliwia odwracanie, odbicie lustrzane, zmianę wielkości i przycinanie obrazów, • zmiana kontrastu, filtry wygładzające i wyostrzające, redukcja szumów oraz korekcja tła (automatyczna detekcja i usunięcie efektu winietingu), • Pomiary morfometryczne: długość, pomiar kąta, pole powierzchni i obwód prostokąta, koła, elipsy, wieloboku na wykonanym zdjęciu jak i obrazie "na żywo" ze statystyką pomiarów, • Eksport wyników pomiarów do arkusza kalkulacyjnego MS Excel • opcja powiększonej głębi ostrości uzyskiwana poprzez ekstrakcję przez oprogramowanie ostrych fragmentów obrazu z wielu płaszczyzn preparatu. W praktyce dla mikroskopów z manualną osią Z proces ten wymaga jedynie obrotu śruby mikro/makro-metrycznej mikroskopu, • moduł do łączenia zdjęć w osi x/y tworzący obraz dużego obszaru, • operacje arytmetyczne i logiczne na obrazach, • detekcja brzegów, projekcje stosu zdjęć (minimum, maksimum, średnia w czasie, długość fali, Z), • prosta wizualizacja 3D, • automatyczne tworzenie raportów, w pełni edytowalne, oraz ich eksport do MS Word (wymagany Office), możliwość tworzenia raportów zawierających zdjęcia oraz wyniki analiz, tworzenie własnych form raportów, • możliwość tworzenia makr umożliwiających automatyzację procesów, • Moduł do obrazowania płytek wielodołkowych z automatycznym przypisywaniem obrazów do celek Moduł zaawansowanej dekonwolucji 3D 3.14. Zestaw komputerowy: procesor - zapewniający komputerowi w testach Cinebench R15: minimum 800 punktów w teście xCPU i minimum 160 punktów w teście przy użyciu jednego rdzenia karta graficzna - karta graficzna certyfikowana do pracy z programem Siemens NX o średniej wydajności minimum 30 punktów w teście SPECviewperf V12.x snx-02, minimum 4 GB RAM pamięć RAM - minimum 32 GB dysk SSD - minimum 120 GB dysk twardy - minimum 1 TB SATA napęd optyczny - wewnętrzna nagrywarka DVD-RW/+RW interfejsy - minimum 10 portów USB w tym z przodu obudowy: minimum 4, w tym minimum 2 port USB 3.0 w tym z tyłu obudowy: minimum 6, w tym minimum 4 porty USB 3.0 - minimum 1 port RS-232 - minimum 1 port mikrofonowy i słuchawkowy z przodu i z tyłu obudowy - minimum 1 port RJ45, karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s z obsługą trybów WOL i PXE - minimum 1 port DVI-I - minimum 2 porty DisplayPort system operacyjny - wstępnie zainstalowany system operacyjny: - obsługa protokołu RDP w trybie klienta i hosta - funkcja szyfrowania dysku - usługa dołączenia do domeny systemu Windows Server - obsługa pakietów językowych - obsługa dotykowego interfejsu i klawiatury dołączone wyposażenie - mysz bezprzewodowa, klawiatura monitor - rozmiar minimum 24,0"
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38510000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do prowadzenia działalności objętej przedmiotowym zamówienia nie wymaga się specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 po opublikowaniu na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji przekazuje zamawiającemu (w oryginale) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy pzp. W przypadku, gdy wykonawca należy do jednej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który również złożył ofertę w tym postępowaniu, wraz ze złożonym oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach