Przetargi.pl
Kompleksowa modernizacja szkół w Chwaszczynie i Leźnie

Gmina Żukowo ogłasza przetarg

 • Adres: 83330 Żukowo, ul. Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 6858300, , fax. +48 58 6858300
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żukowo
  ul. Gdańska 52
  83330 Żukowo, woj. pomorskie
  tel. +48 58 6858300, , fax. +48 58 6858300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zukowo.pl/Article/id,2039.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa modernizacja szkół w Chwaszczynie i Leźnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa modernizacja szkół : Część I – Kompleksowa modernizacja budynku Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie Część II- Kompleksowa modernizacja budynku Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Leźnie Szczegółowy zakres prac został opisany w załącznikach do ogłoszenia. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część wybraną przez siebie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I - 25.000,00 zł Część II - 25.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenie, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2A,2B,2C ; 3) pełnomocnictwa – jeśli dotyczy 4) potwierdzenie wniesienia wadium 5) Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 3 (jeśli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach