Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kętrzyno gmina Linia

Gmina Linia ogłasza przetarg

 • Adres: 84223 Linia, ul. Turystyczna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6768582, 6768594, , fax. 58 676 85 69
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Linia
  ul. Turystyczna 15
  84223 Linia, woj. pomorskie
  tel. 58 6768582, 6768594, , fax. 58 676 85 69

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kętrzyno gmina Linia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kętrzyno, gmina Linia. Szczegółowy zakres został wskazany w załączniku nr 5 do SIWZ. 3.3.1 Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Do czynności tych zalicza się: wykonanie robót przygotowawczych, podbudowy oraz nawierzchni. 3.3.2 Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. W niniejszym zamówieniu, w dokumentacji projektowej nie występują roboty, które obejmują swoim zakresem zapewnienie dostępu do obiektów osobom niepełnosprawnym z uwagi na charakter prac, które obejmują swoim zakresem wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni drogi gminnej na nawierzchnie z mieszanki mineralno – asfaltowej. 3.3.3 Wykonawca ma obowiązek sporządzić harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem terminów wykonania wskazanych w pkt. 4.1 SIWZ. 3.3.4 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektami budowlanym stanowiącymi załącznik do SIWZ oraz specyfikacją techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8. Wymagania dotyczące wadium: Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 2000,00 zł. 8.1. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 8.1.1 pieniądzu, 8.1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.1.3 gwarancjach bankowych, 8.1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 8.2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 91 8324 0001 0011 7027 2000 0060 Bank Spółdzielczy w Sierakowicach O/Linia. Na przelewie należy umieścić adnotację o znaku sprawy oraz części zamówienia, np. „Wadium, Znak sprawy: ZP.271.18.2017”. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego, a nie data wydania dyspozycji przelewu. 8.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie określonej w pkt 8.1. ppkt 2)-5), z uwagi na obowiązek zwrotu przez Zamawiającego wadium oraz przechowywania ofert w sposób gwarantujący ich nienaruszalność, Wykonawca powinien złożyć dokument gwarancji/poręczenia w dwóch formach: 8.4.1 oryginału, który nie będzie w sposób trwały związany z oferta, np. w dodatkowej kopercie, 8.4.2 kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (zgodnie z pkt 10.8-10.14. SIWZ), którą można w sposób trwały związać z ofertą. 8.5. Dokument wadium wniesiony w formach określonych w pkt 8.1 ppkt. 2-5 musi zawierać następujące elementy: 8.5.1 wskazanie podmiotu wystawiającego poręczenie lub gwarancję (gwarant), podmiotu zlecającego ustanowienie poręczenia/gwarancji (Wykonawca) i beneficjenta poręczenia/gwarancji, 8.5.2 określenie nazwy zadania, którego dotyczy poręczenie/gwarancja, 8.5.3 zobowiązanie gwaranta do zapłacenia beneficjentowi kwoty poręczenia/gwarancji -Gwarant musi oświadczyć, że zapłaci beneficjentowi kwotę gwarancji/poręczenia w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, 8.5.4 określenie kwoty poręczenia/gwarancji-wadium nie może być mniejsze niż określone w pkt. 8, 8.5.5 określenie terminu ważności poręczenia/gwarancji - musi obejmować okres począwszy od upływu obowiązującego terminu składania ofert, aż do upływu ostatniego dnia terminu związania ofertą. 8.5.6 bezwarunkowość dysponowania poręczeniem/gwarancją – poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty poręczenia/gwarancji na konto wskazane przez beneficjenta, na pierwsze żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że kwota jest mu należna z powodu zaistnienia okoliczności określonych w art.46 ust. 4a i 5 Pzp, 8.5.7 nieodwołalność poręczenia/gwarancji – Gwarant nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia/gwarancji, 8.5.8 określenie prawa i miejsca rozstrzygania sporów dotyczących poręczenia/gwarancji – wszelkie spory dotyczące poręczenia/gwarancji rozstrzygane będą w oparciu o prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 8.5.9 określenie miejsca wykonalności praw z poręczenia/gwarancji – prawa z poręczenia/gwarancji muszą być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 8.6. Poręczenie/gwarancja o treści niezgodnej z postanowieniami pkt 8.5 lub zawierająca postanowienia ograniczające odpowiedzialność Gwaranta wobec Beneficjenta jest równoznaczne z nie wniesieniem wadium i skutkuje wykluczeniem Wykonawcy. 8.7. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust.4a i 5Pzp. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach