Przetargi.pl
Wykonanie oświetlenia dróg i ulic zlokalizowanych na terenie gminy Kościerzyna

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna ogłasza przetarg

 • Adres: 83400 Kościerzyna, Stare Nadleśnictwo
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 866 342, , fax. 586 866 960
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
  Stare Nadleśnictwo 5
  83400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 586 866 342, , fax. 586 866 960
  REGON: 19059790900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koscierzyna.pl/ZKGK-zamówienia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie oświetlenia dróg i ulic zlokalizowanych na terenie gminy Kościerzyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia dróg i ulic zlokalizowanych na terenie gminy Kościerzyna. Lokalizacja inwestycji obejmuje następujące miejscowości Czarlina - dz.681 – 1 punkt oświetleniowy, Skorzewo ul. Kwiatowa - dz.997 – 2 punkty oświetleniowe, Skorzewo ul. Kasztanowa - dz.553,555 – 1 punkt oświetleniowy, Skorzewo ul. Kościelna - dz.576/1,551 – 1 punkt oświetleniowy, Skorzewo ul. Leśna - dz.955 – 1 punkt oświetleniowy, Sarnowy - dz.408 – 1 punkt oświetleniowy, Kościerzyna Wybudowanie - dz.338 – 1 punkt oświetleniowy, Juszki -dz.12/2 – 1 punkt oświetleniowy, Wielki Klincz - dz.966 – 1 punkt oświetleniowy, Gostomie -dz.217/6 – 1 punkt oświetleniowy, Kościerska Huta - dz.135/1 – 2 punkty oświetleniowe, Puc -dz.69/1 – 1 punkt oświetleniowy, Nowy Klincz -dz. 117/1,381/17 – 1 punkt oświetleniowy, Niedamowo - dz. 58/1,33/6 – 1 punkt oświetleniowy, Łubiana ul. Polna – dz. 241/4, 242/9, 243/7 – 4 punkty oświetleniowe. Inwestycja obejmuje montaż opraw oświetlenia ulicznego typu LED zasilanych z istniejących linii kablowych/napowietrznych będących własnością Gminy Kościerzyna oraz z nowych układów pomiarowych przyłączanych do sieci zewnętrznych Energa-Operator zgodnie z wydanymi “Warunkami Przyłączenia”. Wszystkie oprawy oświetlenia ulicznego załączane będą w układzie automatycznym - czujnik zmierzchowy. Uwaga: Wyceniając roboty należy uwzględnić następujące zmiany w stosunku do załączonego projektu i przedmiaru robót t.j: Skorzewo ul. Kwiatowa - dz.997 – uwzględnić tylko 2 punkty oświetleniowe, Skorzewo ul. Kościelna -dz.576/1,551 – uwzględnić tylko 1 punkt oświetleniowy i cała linie kablową z uwagi na planowaną w tym roku budowę chodnika, Skorzewo ul. Leśna - dz.955 - uwzględnić tylko 1 punkt oświetleniowy, Łubiana ul. Polna – dz. 241/4, 242/9, 243/7 - uwzględnić tylko 4 punkty oświetleniowe (jak w przedmiarze) ze względu na to, że dwie pierwsze zostały już wykonane w 2016 r. Pozostały zakres robót pozostaje bez zmian. Do wykonania po uwzględnieniu powyższych zmian pozostaje łącznie 20 punktów świetlnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45311200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach